Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Grundvattenförorening vid trafikolyckor : utveckling av ny bedömningsmetodik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2010
Olyckor på vägar kan i vissa fall innebära utsläpp av skadliga ämnen. Syftet med projektet har varit att kartlägga den verkliga spridningen av vattenburna föroreningar från väg vid större utsläpp på vägbana i olika vägmiljöer. Föroreningsspridning och strömningshastighet har studerats genom att kombinera geoelektriska resistivitetsmätningar med infiltrationsförsök av saltvatten samt jämföra detta med analytiska beräkningar och dynamisk modellering.