Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Gränsnivåer för klorider efter PVC-bränder
Författare
Palm Magnus
Utgivare
Utgivningsår
2002
Denna rapport redovisar ett projekt, finansierat av BRANDFORSK med projektnummer 626-011. Målet med projektet var att undersöka vilka ämnen som deponeras på ytor utsatta för rökgaser från PVC-bränder genom att använda avancerad kemisk analys, att ta reda på hur skadliga (korrosiva) ämnena är för metalliska material, att undersöka hur väl den mest förekommande fältmetoden/snabbmetoden korrelerar med kemisk analys på laboratorium samt att omvärdera gällande gränsvärden och att fastställa riktlinjer för restvärdesbedömningar.