Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Punktskydd i maskinrummet minskar riskerna för insatspersonalen : förstudie
Författare
Ingason H, Ryderman A
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1988
I det programförslag kring sjöfartens brandforskningsbehov, Ä10Å, som publicerades av Sjöfartens Brandskyddskommitti i april 1985, beskrivs ett projekt kring utveckling av dimensioneringskriterier för punktskydd i maskinrum. Projektförslaget syftar till en utveckling av tillförlitliga metoder och riktlinjer för dimensionering av effektiva punktskydd för de områden i maskinrum, där risken för brand och explosion är stor. Denna rapport är en del av detta projekt och beskriver problematiken och ger förslag till fortsatta FoU-insatser. Huvudinriktningen av arbetet är mot säkerhetsbefrämjande effekter för maskinrumspersonalen, som kan uppnås med effektiva punktskyddssystem. Målet med de fortsatta forskningsinsatserna är att ta fram den kunskap som erfordras för att på ett säkert sätt välja riskobjekt och dimensionera fasta punktskyddssystem för brandsläckning i fartygsmaskinrum. Rapporten ger förslag till tre olika forskningsprojekt, som bör genomföras. Dessa projekt inriktas mot riskanalys, detektorsmiljö, systemdimensionering och kvalitetskrav hos släcksystemen. I det första projektet föreslås att ett riskvärderingssystem utvecklas med utgångspunkt från en metodik, som används för industriell riskvärdering. Kvalitativa metoder i kombination med ett åtgärdsschema anpassat för fartygsmaskinrum bör utarbetas. Det andra projektet tar upp de miljöaspekter, som styr effekten av punktskydssystemen och som är viktiga vid val av detekteringsprincip. I det tredje projektförslaget behandlas kraven på anläggningarnas kvalitet och prestanda.