Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Metoder för bedömning av risker inom ramen för Hållbar utveckling
Författare
Wennersten Ronald, Fidler Jan
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH)
Utgivningsår
2008
Projektet syftar till att utveckla metoder, kriterier och beslutsstöd för hantering av miljö- och riskaspekter i hållbarhetsbedömning av kustzoner i Östersjön. Kustnära zoner innehåller ofta multidimensionella målkonflikter inom riskområdet. Olika aktörer har tillgång till olika information men också skilda sätt att bedöma risker för människor och miljö. För att undvika svårlösliga konflikter inom miljöområdet i framtiden är det nödvändigt att få till en harmonisering av metoder och värdering vid riskbedömning. Det här projektet tar sin utgångspunkt i en fallstudie, nämligen oljeterminalen Loudden i Stockholm, och olika alternativ för lokalisering av oljeterminaler och oljedistribution i Stockholmsområdet.