Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Grand Hotel Saltsjöbaden
Författare
Bjerregaard Johannes, Hamrin Ivar, Olsson Daniel, Rosqvist Anders
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2005
Rapporten är framtagen i syfte att utvärdera personsäkerheten i byggnaden vid händelse av brand. Vidare syftar studien på att belysa byggnadens befintliga brandskydd, samt ge förslag på åtgärder som kan förbättra objektets brandskydd och därmed bidra till att personsäkerheten ökar. En analys ligger till grund för de brandscenarier som har studerats. Scenarierna utspelar sig i ett hotellrum, vid en konferens samt vid ett festevenemang. Dessa scenarier representerar den verksamhet som hotellet huvudsakligen bedriver. Genom simuleringar har en analys av personsäkerheten genomförts, för att utvärdera om utrymning kan ske på ett tillfredställande sätt innan kritiska förhållanden uppstår. Simuleringar av brand- och utrymningsförlopp har skett med hjälp av de datorbaserade verktygen CFAST och SIMULEX.