Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Individuell skyddsförmåga vid större utsläpp av giftiga kemikalier : slutrapport
Författare
Rejnus Lars
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2001
År 1981 beslutade den svenska regeringen att civilbefolkningen skulle ha tillgång till ett andningsskydd för NBC-stridsmedel i händelse av ett krigsutbrott. Denna folkskyddsmask distribueras till befolkningen vid höjd beredskap. Folkskyddsmasken täcker idag i stort sett hela befolkningen och lagring sker i större förråd som uppförts speciellt för detta ändamål. Sedan beslutet fattades 1981 har en dramatisk hotbildsförändring skett. Ett storskaligt krig med användning av NBC-stridsmedel är högst osannolikt, medan hotet i både freds- och krigstid från olika typer av terroristgrupper har ökat. Huvudfrågan som ställs i forskningsprojektet, som finansieras av ÖCB, är om det är möjligt att distribuera folkskyddsmasken till civilbefolkningen redan i fredstid för att skapa ett förbättrat individuellt skydd i händelse av utsläpp av en grupp giftiga kemikalier. Skyddsmasken ger nämligen förutom skydd för NBC-stridsmedel även skydd för ett antal industrikemikalier. I rapporten beskrivs en opinionsundersökning som genomförts för att få kunskap om allmänhetens upplevelse av olika typer av risker, kunskapen om skyddsmasker, attityden till att erhålla och ansvara för en egen skyddsmask samt villigheten att delta i ett fältförsök med hantering och förvaring av folkskyddsmasken under ett års tid.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOI Rapport
Fler titlar av Rejnus Lars