Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tillsyn : förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn : slutbetänkande
Författare
Tillsynsutredningen
Utgivare
Statens offentliga utredningar
Utgivningsår
2004
Utredningen lämnar i kapitel 2 ett förslag till legaldefinition av begreppet tillsyn. Enligt utredningen avses med tillsyn en oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer av lag, EG-förordning eller annan föreskrift och av särskilda villkor som har meddelats i anslutning till sådana föreskrifter samt beslut om åtgärder som syftar till att vid behov åstadkomma rättelse av den objektsansvarige.