Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Quick clay in Sweden : processes leading to formation of quick clay
Författare
Rankka Karin m fl
Utgivare
Statens geotekniska institut (SGI), Räddningsverket (SRV), Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2004
Nästan alla stora lerskred i Sverige, Norge och Kanada kan rubriceras som kvicklereskred. Kvickleror är leror vilkas lerskelett vid omrörning faller samman och vars skjuvhållfasthet därmed sjunker till värden nära noll. Detta leder till att dessa leror kan orsaka stor förödelse vid ett eventuellt skred. Kvicklereförekomst hanteras idag ofta enligt en försiktighetsprincip vid skredriskanalys. En systematiserad metod att kartera kvicklera såväl översiktligt som detaljerat ökar precisionen i olika skredriskanalyser. Rapporten har tagit fram en metod som innebär att beslutunderlaget för skredförebyggande åtgärder och samhällsplanering förbättras samt fördjupade stabiliteteutredningar rationaliseras.