Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skydd mot olyckor
Författare
Frid Sven Rune, Lindahl Olsson Mette, Strömgren Mattias
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1999
Räddningsverksutredningen (Fö 1996:10) behöver för sina överväganden om avgränsningen av Räddningsverkets ansvar och uppgifter - och om samspelet mellan verket och andra myndigheter - en beskrivning av regelverket inom det verksamhetsområde som utredningen avgränsat. Utredningen kallar verksamhetsområdet Skydd mot olyckor. Redogörelsen i denna rapport syftar till att tillgodose behovet av underlag för utredningens överväganden i dessa avseenden. Redovisningen avser åtgärder inför, vid och efter ett antal olyckor av olika slag. Samtliga typer av olyckor är av den karaktären att räddningstjänsten är skyldig att ingripa när olyckan har inträffat för att hindra eller begränsa skador på människor och egendom eller i miljön. Samma sak gäller när det är överhängande fara för olycka. Beskrivningen tar i samtliga fall sikte på händelser i fred.