Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sårbarhetsstudie : Delrapport Arkaden
Utgivare
Civilförsvarsstyrelsen (Cfs), Tyréns Infrakonsult
Utgivningsår
1977
Inom civilförsvarsstyrelsen arbetade under år 1977 en arbetsgrupp, BK-gruppen med uppgift att utreda befolkningsskyddsrummens användning under beredskaps- och krigsförhållanden. Värdering av befolkningsskyddsrummens sårbarhet vid vapenverkan samt inrymningsförhållandena är en viktig del av utredningsarbetet. Denna studie avser förväntade skador på befolkningen i ett område kring skyddsrummet Arkaden i Malmö vid ett anfall med konventionella bomber. Hänsyn har tagits till faktorer som tidpunkt för anfallet i förhållande till flyglarm, befolkningsfördelningen, bebyggelsens motståndsförmåga mot vapenverkan, alternativa skyddsmöjligheter till befolkningsskyddsrummet m m. För området har genomförts en demografisk studie. Efter samvägning av olika omständigheter bedöms att av de undersökta dirigerinsalternativen den minsta verkan mot befolkningen i området fås om befolkningsskyddsrummet utnyttjas av ca 2000 personer och övriga bereds plats i väl placerade normalskyddsrum. I detta dirigeringsalternativ har vid förvaringstidens slut (efter 2 min) ca 2000 personer hunnit in i befolkningsskyddsrummet eller dess ingångstunnlar/ramper.