Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fysiskt skydd för beredskapsmyndigheter
Författare
Gellerbring Bo, Zetterquist Curt
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1998
Räddningsverket redovisar i föreliggande rapport på regeringens uppdrag behov av och brister på skyddsrum för centrala civila beredskapsmyndigheter samt de möjligheter för att åtgärda bristerna som finns på respektive myndighets fredsarbetsplats. Många av dem är belägna inom särskilt riskutsatta områden (skyddsrumsområden) och mot bakgrund av de nya principerna för dessa myndigheters beredskapsförberedelser så skall strävan vara att förse dem med skyddsrum i anslutning till fredsarbetsplatsen. Så gott som samtliga möjliga åtgärder för att täcka bristerna genomförs i centrala Stockholm, där staden sedan länge aktivt bedriver produktion av s.k. bristtäckningsskyddsrum. Dessa skyddsrum anordnas i första hand för personal vid totalförsvarsviktiga verksamheter och i någon mån för boende, för vilka bristen på skyddsrum inte kan lösas på annat sätt inom överskådlig tid. Den totala bristen på skyddsrum hos de aktuella myndigheterna kan beräknas till omkring 2 800 platser. Av dessa bedöms ca 1 900 platser kunna byggas bort inom knappt två år. Kostnaderna för dessa möjliga åtgärder i närtid kan uppskattas till mellan 35,5 och 37,6 miljoner kr. Tidsmässigt kan de vara genomförda vid halvårsskiftet år 2000. Hos några av myndigheterna blir det kvarstående brister på skyddsrum, beroende främst av byggnadstekniska omständigheter. Här blir det svårigheter att tillämpa de nya principerna om bibehållande av fredsarbetsplatsen även under höjd beredskap.