Hjälp

Anmärkning: Ämnesposten innefattar fyra isomerer. Flampunkten varierar inom angivet intervall beroende på vilken isomer det är.

Identitet – Butylmerkaptan

Översikt

Ämne:

Butylmerkaptan
 

Skylt enligt ADR:

33
2347

Ämnesbeskrivning:

Mycket brandfarlig vätska.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

33 (Mycket brandfarlig vätska (flampunkt under 23 °C))

UN-nummer:

2347

 

( )

CAS-nummer:

109-79-5, 513-44-0, 513-53-1, 75-66-1

EG-nummer:

200-890-2, 203-705-3, 208-162-6, 208-165-2

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1,1-Dimethylethanethiol
Engelska 1-Butanethiol
Engelska 2-Butanethiol
Engelska 2-Isobutanethiol
Engelska 2-Methylpropane-1-thiol
Engelska Butane-1-thiol
Engelska Butane-2-thiol
Engelska Butyl mercaptan X
Engelska Butyl mercaptans
Engelska iso-Butanethiol
Engelska iso-Butyl thioalcohol
Engelska Normal-butyl thioalcohol
Engelska sec-Butyl mercaptan
Engelska sec-Butyl thioalcohol
Engelska tert-Butanethiol
Engelska tert-Butyl mercaptan
Franska Mercaptan butylique X
Svenska 1-Butantiol
Svenska 2-Butantiol
Svenska 2-Metylpropan-1-tiol
Svenska 2-Metylpropan-2-tiol
Svenska Butan-2-tiol
Svenska Butantiol
Svenska Butylmerkaptan X
Svenska iso-Butylmerkaptan
Svenska n-Butantiol
Svenska sek-Butylmerkaptan
Svenska tert-Butylmerkaptan
Tyska Butylmercaptane X

Anmärkning: Ämnesposten innefattar fyra isomerer. Flampunkten varierar inom angivet intervall beroende på vilken isomer det är.

Fysikaliska data – Butylmerkaptan

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; lättflyktig

Färg:

Färglös

Lukt:

Illaluktande

Smältpunkt:

från -116°C till 1°C

Kokpunkt:

från 62°C till 99°C

Brännbarhetsområde:

Brännbart

Flampunkt:

från -26°C till 12°C

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

800 - 834 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

3,1 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,06 vikt-% vid 25°C)

Molekylformel:

C4H9SH

Molekylvikt:

90 g/mol

Jonisationspotential:

9,15 eV

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

6 kPa vid 25°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 2500 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 50 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 4,5 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig 500 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Anmärkning: Ämnesposten innefattar fyra isomerer. Flampunkten varierar inom angivet intervall beroende på vilken isomer det är.

Information för räddningstjänsten – Butylmerkaptan

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket brandfarlig vätska. 

Initialt riskområde:

50 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt vätske- eller stänktät kemskyddsdräkt (typ 3 eller 4). 

Släckmedel:

Skum. 

Riskfaktorer – Brandfarliga ämnen

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning. Finfördelade fasta ämnen kan brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand i anslutning till cisterner: läs om fenomenet hetzonsbildning i MSB RIB Bibliotek.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Butylmerkaptan :

  • Vid brand/upphettning bildas svaveloxider.
  • Reagerar med syror och bildar mycket giftiga gaser/ångor.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Ämnesposten innefattar fyra isomerer. Flampunkten varierar inom angivet intervall beroende på vilken isomer det är.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig livshotande förgiftning via inandning. Gaserna är mycket giftiga. Plötslig påkommen och uttalad medvetslöshet är typiskt. Retande på slemhinnor och ögon. Luktsinnet avtrubbas och bedövas snabbt. Lukten är ej tillförlitlig för att upptäcka utsläpp. För ytterligare information och råd kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för Butylmerkaptan :

  • Risk för muskelsvaghet.
  • Reagerar med syror och bildar mycket giftiga gaser/ångor.
  • Vid brand/upphettning bildas svaveloxider.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta och bröstsmärtor. Yrsel, huvudvärk, illamående och kräkningar. Vid höga halter kramper, blodtrycksfall och andnöd. Plötslig medvetslöshet. Hjärtpåverkan. Symtomen kan komma snabbt. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft. Vila. Genast syrgas (100%). Andningshjälp. Ej mun-till-mun andning. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Genast till sjukhus. Fortsätt att ge 100% syrgas under transporten.

Hudkontakt

Irritation, rodnad och smärta. Risk för samtidig inandning. Se Inandning. Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola med vatten och tvätta noggrant med tvål och vatten. Till sjukhus vid köldskada eller inandning.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde, smärta. Risk för frätskada vid höga halter. Symtom som kan vara fördröjda. Risk för inandning. Se Inandning. Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till sjukhus vid kvarstående besvär eller inandning.

Förtäring

Sveda. Se även Inandning.

Förtäring

Skölj omedelbart ur munnen och ge eventuellt dryck. Se Inandning.

Genast till sjukhus.

Sanering

Vid omfattande exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid begränsad hudexponering räcker avtvättning med tvål och vatten. Vid exponering för gas eller ånga är avklädning i många fall tillräckligt.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: Ämnesposten innefattar fyra isomerer. Flampunkten varierar inom angivet intervall beroende på vilken isomer det är.

Länkade resurser – Butylmerkaptan

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Ämnesposten innefattar fyra isomerer. Flampunkten varierar inom angivet intervall beroende på vilken isomer det är.

Länkade dokument – Butylmerkaptan

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Ämnesposten innefattar fyra isomerer. Flampunkten varierar inom angivet intervall beroende på vilken isomer det är.

Miljö – Butylmerkaptan

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 11,48 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 2,28 enhetslös
LC50 fisk, 96 h 1100 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 4020 ppm
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 1500 mg/kg

Anmärkning: Ämnesposten innefattar fyra isomerer. Flampunkten varierar inom angivet intervall beroende på vilken isomer det är.

Transport – Butylmerkaptan

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

33
2347

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

3

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

2347

Klass:

3

Klassificeringskod:

F1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

33

Etiketter:

3

Begränsade mängder:

1 L

Reducerade mängder:

E2

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T4

Särbestämmelser:

TP1

ADR-tank

Tankkod:

LGBF

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

S2 S20

RID-bestämmelser

UN-nummer:

2347

Klass:

3

Klassificeringskod:

F1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

33

Etiketter:

3

Begränsade mängder:

1 L

Reducerade mängder:

E2

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE7

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T4

Särbestämmelser:

TP1

RID-tank

Tankkod:

LGBF

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Anmärkning: Ämnesposten innefattar fyra isomerer. Flampunkten varierar inom angivet intervall beroende på vilken isomer det är.

Hantering – Butylmerkaptan

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Aromämne för livsmedel.