Hjälp

Anmärkning: Storleken på antraxsporer är 1,5-3 mikrometer, vilket innebär att de kan passera rakt igenom vanligt papper, som normalt har en porstorlek på 5-10 mikrometer.

Identitet – Antraxsporer

Översikt

Ämne:

Antraxsporer
 

Skylt enligt ADR:

 
 

Ämnesbeskrivning:

Smittförande ämne, farligt för människor.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

 

UN-nummer:

 

 

(2814)
Samlingsbenämning används. Jfr fliken Transport.

CAS-nummer:

 

EG-nummer:

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Anthrax
Engelska Anthrax spores
Franska Le bacille du charbon
Svenska Antrax
Svenska Antraxbrev
Svenska Antraxpulver
Svenska Antraxsporer
Svenska Antrax-sporer
Svenska Bacillus anthracis
Svenska Mjältbrand
Svenska Mjältbrandsporer
Svenska Mjältbrand-sporer
Svenska Mjältbrandssporer
Tyska Anthrax
Tyska Milzbrand
Tyska Milzbrand-Spuren

Anmärkning: Storleken på antraxsporer är 1,5-3 mikrometer, vilket innebär att de kan passera rakt igenom vanligt papper, som normalt har en porstorlek på 5-10 mikrometer.

Fysikaliska data – Antraxsporer

Allmänt

Tillstånd:

 

Färg:

 

Lukt:

 

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

 

Molekylvikt:

 

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Data saknas.


Anmärkning: Storleken på antraxsporer är 1,5-3 mikrometer, vilket innebär att de kan passera rakt igenom vanligt papper, som normalt har en porstorlek på 5-10 mikrometer.

Information för räddningstjänsten – Antraxsporer

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Smittförande ämne, farligt för människor. 

Initialt riskområde:

50 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. Dräkten kan behöva saneras efteråt. 

Skydd – läckageplats:

Vätsketät kemskyddsdräkt (typ 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Ämnet påverkar inte släckmedelsvalet. Välj släckmedel utifrån övriga omständigheter. 

Övrigt:

Vid insats mot smittförande ämnen, eller misstanke om smittförande ämnen, kontakta smittskyddsläkarenheten i landstinget (via SOS Alarm eller sjukvården) som kan ge ytterligare vägledning. Även Folkhälsomyndighetens TiB har expertkunskap.

Riskfaktorer – Smittförande ämnen

Smittförande ämnen medför risk för spridning av smitta som kan orsaka sjukdomar hos människor, djur eller växter. Beroende på typ av smittförande ämne kan smitta spridas via luften, via direktkontakt med det smittade eller via vatten eller livsmedel.

Förpackningar som misstänks innehålla smittförande ämne, eller som har okänt innehåll, ska inte öppnas.

Vid brand i byggnad som innehåller smittfarliga ämnen (t.ex. laboratorium): tänk på att bara öppna dörrar eller fönster om det är absolut nödvändigt. Alla smittämnen är dock mycket känsliga för upphettning och förstörs vid en brand.

Vid risk för luftsmitta i ventilerade byggnader ska ventilationen stängas av.

Risken för smittspridning vid transportolyckor är mycket liten, tack vare de höga krav som ställs på transportemballaget och att de flesta transporterna inte innehåller renframställda högsmittsamma ämnen. Ett specialfall är vid misstanke om försändelser i brottssyfte (t.ex. ”pulverbrev”) där riskerna tvärtom kan vara stora. Dessa ”pulverbrev” ska hanteras av polisens bombtekniker.

Åtgärdsschema

Framkörning

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Beakta risken för smitta vid valet av skyddsutrustning.

Genomför eventuell livräddning

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp. Kontakta Smittskyddsläkaren.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Hindra pulver från att spridas genom att täcka smittämnet med en plastpresenning.

Samråd med Smittskyddsläkaren.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Smittförande föremål läggs i täta plastsäckar. Är föremålen vassa ska de läggas i punktionssäkra förpackningar (förpackningar som de ej kan sticka hål på).

Slutligt omhändertagande av avfall beslutas av Smittskyddsläkaren.

Sanera personal och utrustning

Om kemskyddsdräkt använts ska den saneras utvändigt med desinfektionsmedel (jfr sista stycket).

Om annan klädsel använts: tag av förorenade kläder och lägg i täta plastsäckar (kläderna ska sedan tvättas).

Personalen ska duscha och tvätta sig med tvål och vatten.

Sanera utrustning med koncentrerad Klorin, 70% etanollösning, Virkon eller annat desinfektionsmedel, enligt riktlinjer från Smittsktyddsläkaren.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Storleken på antraxsporer är 1,5-3 mikrometer, vilket innebär att de kan passera rakt igenom vanligt papper, som normalt har en porstorlek på 5-10 mikrometer.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Transportklassen Smittförande ämnen innehåller, eller förmodas innehålla, patogener. Patogener är mikroorganismer eller andra smittförande substanser som kan orsaka sjukdomar hos människor, djur eller växter. Ibland används också namnet biologiska smittämnen. Eftersom alla biologiska smittämnen har en viss inkubationstid ger de inga initiala symtom ute på skadeplatsen. Även om man utsätts för smittförande ämne är det inte säkert att man blir sjuk. Det beror på vilken mikroorganism det rör sig om, smittdos (mängd smittfarligt ämne) och den utsattes mottaglighet. För att göra en riskbedömning utgår man även från på vilket sätt den drabbade har utsatts för smittan.

Risken för smittspridning vid transportolyckor är mycket liten, tack vare de höga krav som ställs på transportemballaget och att de flesta transporterna inte innehåller renframställda högsmittsamma ämnen. Ett specialfall är vid misstanke om försändelser i brottssyfte (t.ex. ”pulverbrev”) där riskerna tvärtom kan vara stora. Dessa ”pulverbrev” ska hanteras av polisens bombtekniker.

Vid misstanke om, eller insats mot, smittförande ämne kontakta smittskyddsläkarenheten i landstinget via SOS Alarm eller sjukvården. Vid brottsmisstanke ska polisen kontaktas i första hand. De gör då en bedömning av det aktuella hotet.

Symtom

Första hjälpen

Oavsett smittväg

Alla smittförande ämnen har en viss inkubationstid. De ger därför inga initiala symtom ute på skadeplats.

Smittämnen kan överföras via olika smittvägar: vissa mikroorganismer kan bara överföras på ett enda sätt, medan andra kan överföras på flera olika sätt.

Exempel på ämnen som smittar vid direkt­kontakt mellan det smittförande ämnet och hud/slemhinnor:

  • Gula stafylokocker (vid kontakt med infekterade sår)
  • Fågelinfluensa, H5N1 (vid kontakt med sjuka eller döda fåglar)

Exempel på ämnen som smittar genom luften (droppsmitta, max 2 m):

  • Influensa
  • SARS

Exempel på ämnen som smittar genom luften (aerosolsmitta, längre avstånd):

  • Antrax (specialbehandlade sporer)
  • Smittkoppor

Exempel på ämnen som smittar genom stickskada:

  • Hepatit B och C
  • HIV

Oavsett smittväg

Undvik ytterligare spridning av det smittförande ämnet. Se fliken Räddning.

Kontakta smittskyddsläkarenheten i landstinget för medicinsk riskbedömning och instruktioner om lämpliga åtgärder via SOS Alarm eller sjukvården.

Om symtom uppstår i ett senare skede hos någon som vistats i området (eller som på annat sätt kommit i kontakt med smittämnet) ska närmaste infektionsklinik kontaktas.

Sanering

Vid kontakt med biologiska smittämnen behövs, i motsats till kemiska ämnen, inget omedelbart avlägsnande av kontaminerade kläder eller sanering på plats. (Undantaget är Antrax, som ska saneras på plats med tvål och varmt vatten vilket sker efter kontakt med smittskydds­läkaren.)

Smittskydds­läkare beslutar om eventuell personsanering. Smittskydds­läkaren kan också ge instruktioner om hur saneringen ska gå till.

Ytterligare information

Vid akuta lägen med smittförande ämnen, eller för allmänna råd, kan landstingets smittskydds­läkarenhet kontaktas via SOS Alarm eller sjukvården.

Vid händelser med risk för stor spridning eller vid frågor om provtagning och smittämnen, kontakta tjänsteman i beredskap (TiB) vid Folkhälso­myndigheten på telefon 010-205 24 00.Anmärkning: Storleken på antraxsporer är 1,5-3 mikrometer, vilket innebär att de kan passera rakt igenom vanligt papper, som normalt har en porstorlek på 5-10 mikrometer.

Länkade resurser – Antraxsporer

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Storleken på antraxsporer är 1,5-3 mikrometer, vilket innebär att de kan passera rakt igenom vanligt papper, som normalt har en porstorlek på 5-10 mikrometer.

Länkade dokument – Antraxsporer

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Storleken på antraxsporer är 1,5-3 mikrometer, vilket innebär att de kan passera rakt igenom vanligt papper, som normalt har en porstorlek på 5-10 mikrometer.

Miljö – Antraxsporer

Tolkning av toxikologiska data

Data saknas.

Toxikologiska data

Data saknas.

Anmärkning: Storleken på antraxsporer är 1,5-3 mikrometer, vilket innebär att de kan passera rakt igenom vanligt papper, som normalt har en porstorlek på 5-10 mikrometer.

Transport – Antraxsporer

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

 
 
Detta ämne har inte något eget UN-nummer. Vid transport används UN-numret för en s.k. samlingsbenämning. Märkning och övriga regler beror på vilken samlingsbenämning som blir aktuell i det enskilda fallet.

Det aktuella ämnet kan transporteras under följande UN-nummer:
2814

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Fordon för tanktransport:

 

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

 

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

ADR-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Användning:

 

RID-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Transportkategori:

 

Expressgods:

 

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

RID-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Anmärkning: Storleken på antraxsporer är 1,5-3 mikrometer, vilket innebär att de kan passera rakt igenom vanligt papper, som normalt har en porstorlek på 5-10 mikrometer.

Hantering – Antraxsporer

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.