Hjälp

Identitet – Dietyleter (etyleter)

Översikt

Ämne:

Dietyleter (etyleter)
 

Skylt enligt ADR:

33
1155

Ämnesbeskrivning:

Mycket brandfarlig vätska.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

33 (Mycket brandfarlig vätska (flampunkt under 23 °C))

UN-nummer:

1155

 

( )

CAS-nummer:

60-29-7

EG-nummer:

200-467-2

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Anaesthetic ether
Engelska Diethyl ether X
Engelska Diethyl oxide ether
Engelska Ether
Engelska Ethyl ether X
Engelska Ethyl oxide
Franska Éther diéthylique X
Franska Éther éthylique X
Svenska Anaestesieter X
Svenska Dietyleter X
Svenska Dietyloxid
Svenska Eter
Svenska Etyleter X
Svenska Etyloxid
Svenska Svaveleter X
Tyska Diethyleter (ethyleter) X
Tyska Diethylether X
Tyska Äther

Fysikaliska data – Dietyleter (etyleter)

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; lättflyktig

Färg:

Färglös

Lukt:

Sötaktig; irriterande

Smältpunkt:

-116°C

Kokpunkt:

35°C

Brännbarhetsområde:

från 1,7 till 36 vol-%

Flampunkt:

-45°C

Termisk tändpunkt:

160°C

Densitet:

713 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

2,6 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Delvis lösligt i vatten (8 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

C2H5OC2H5

Molekylvikt:

74 g/mol

Jonisationspotential:

9,53 eV

Kritisk temperatur:

194°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

57,9 vol-%

Ångtryck:

59 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

58,7 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 19000 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 3200 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 500 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö 200 ppm 100 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 1900 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 100 ppm

Information för räddningstjänsten – Dietyleter (etyleter)

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket brandfarlig vätska. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid större läckage sommartid: minst 100 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt vätske- eller stänktät kemskyddsdräkt (typ 3 eller 4). 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Brandfarliga ämnen

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning. Finfördelade fasta ämnen kan brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand i anslutning till cisterner: läs om fenomenet hetzonsbildning i MSB RIB Bibliotek.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Dietyleter (etyleter) :

  • Lättantändlig vid statisk elektricitet.
  • Kan innehålla instabila peroxider.

Ämnets faroangivelser:

  • Kan bilda explosiva peroxider.
  • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  • Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • Skadligt vid förtäring.
  • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning via inandning och förtäring. Ångor är kraftigt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Vid inhalation av ånga eller aerosol risk för frätskada i luftvägar samt lungödem som kan komma snabbt eller vara fördröjt. Flytande ämne eller utströmmande gas ger risk för köldskador. Vissa ämnen gör att luktsinnet avtrubbas och bedövas. Lukten blir då ej tillförlitlig för att upptäcka utsläpp. För ytterligare information och råd kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation och hosta. Yrsel, illamående och andnöd. Ev. risk för frätskada i näsa, mun, svalg. Vid höga halter risk för andningshinder, kramper, medvetslöshet och lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas och andningshjälp vid behov. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid symtom.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, blåsor, smärta. Ev. risk för frätskada eller köldskada. Symtomen kan vara fördröjda.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart och länge med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Till sjukhus vid frätskada eller köldskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde och intensiv smärta. Risk för frätskada vid höga halter. Symtomen kan vara fördröjda.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till ögonläkare.

Förtäring

Sveda och smärta. Illamående och kräkningar. Ev. risk för frätskada i mun och svalg med sväljsvårigheter och högt luftvägshinder, magblödning och buksmärtor. Lungpåverkan och svår allmänpåverkan. Chock.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Dietyleter (etyleter)

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Dietyleter (etyleter)

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Dietyleter (etyleter)

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 9,1 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 0,89 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,03 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 2,5 %
LC50 Daphnia magna, 48 h < 165 mg/l
LC50 fisk, 96 h 2560 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 1380 mg/l
IC50 alger, 72 h 225 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 99 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 30 min 93,8 mg/l
Giftighet vid inandning: LCLo inhalerat råtta, 4 h 32000 ppm
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 14260 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 1215 mg/kg

Transport – Dietyleter (etyleter)

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

33
1155

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

3

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1155

Klass:

3

Klassificeringskod:

F1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

33

Etiketter:

3

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E3

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP7 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T11

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L4BN

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

S2 S20

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1155

Klass:

3

Klassificeringskod:

F1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

33

Etiketter:

3

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E3

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP7 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T11

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L4BN

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Hantering – Dietyleter (etyleter)

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS07

Kod Faroangivelse
EUH019 Kan bilda explosiva peroxider.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Lösningsmedel.