Hjälp

Anmärkning: LNG i Sverige innehåller 90-95 % metan och 3-9 % etan.

Identitet – Naturgas, kyld, flytande

Översikt

Ämne:

Naturgas, kyld, flytande
med hög metanhalt

Skylt enligt ADR:

223
1972

Ämnesbeskrivning:

Kylkondenserad brandfarlig gas.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

223 (Kyld kondenserad gas, brandfarlig)

UN-nummer:

1972

 

( )

CAS-nummer:

8006-14-2, 68410-63-9

EG-nummer:

232-343-9, 270-085-9

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Liquefied natural gas
Engelska LNG X
Engelska Natural gas refrigerated liquid X
Franska Gaz naturel liquide réfrigéré X
Svenska Naturgas, kyld, flytande X
Tyska Erdgas, tiefgekühlt, flüssig X

Anmärkning: LNG i Sverige innehåller 90-95 % metan och 3-9 % etan.

Fysikaliska data – Naturgas, kyld, flytande

Allmänt

Tillstånd:

Gas; kyld vätska

Färg:

 

Lukt:

Luktfri

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

-162°C

Brännbarhetsområde:

från 4,2 till 16 vol-%

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

580°C

Densitet:

440 - 450 kg/m³ vid -163°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

0,6 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

mestadels CH4, C2H6

Molekylvikt:

18,6 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

-82°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

100 vol-%

Ångtryck:

3910 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

18887 kPa vid 4°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Anmärkning: LNG i Sverige innehåller 90-95 % metan och 3-9 % etan.

Information för räddningstjänsten – Naturgas, kyld, flytande

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Kylkondenserad brandfarlig gas. 

Initialt riskområde:

Vind > 2 m/sVind < 2 m/s
gasfas­utsläpp100 m i vind­riktningen.
50 m mot vinden.
100 m radie.
litet utsläpp
(packnings­läckage)
större utsläpp
(brott på
anslutnings­rör)
300 m i vind­riktningen.
50 m mot vinden.
300 m radie.
brandutsatt gasflaska300 m.
tank/cistern som
riskerar rämna
(BLEVE)
1,0 km.

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. Vid utsläpp: endast Ex-klassad kommunikation och belysning. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). 

Släckmedel:

Stoppa i första hand utflödet. Måste branden släckas, använd pulver. Undvik vatten eftersom det skulle påskynda förångningen. 

Riskfaktorer – Kylkondenserad metan och LNG

För gasens hälsoaspekter, se fliken Akutvård.

Gasen är brandfarlig, och kan bilda brännbara blandningar med luft. Vid hög luftfuktighet (> 55 %) är det brännbara området synligt som ett vitt moln, men vid lägre luftfuktighet är det brännbara området större än vad som syns. Värmekamera kan användas för att se gasmolnets utbredning oavsett luftfuktighet, eftersom det är kallare än omgivningen. I slutna utrymmen kan explosiva blandningar bildas.

Gasen är kylkondenserad och mycket kall, och medför alltså köldrisk. Gummi, plast och metaller som blir nedkylda blir sköra, och kan gå sönder. Fuktighet i tryckluftsapparatens tryckregulator eller andningsventil kan frysa och förorsaka funktionsstörning.

Säkerhetsventil finns. Det är dock viktigt att behållaren eller transporttanken står upp för att den ska fungera, eftersom säkerhetsventilen är dimensionerad för gasfasen.

Vatten kan inte användas för att släcka brand i ämnet. Vatten tillför nämligen värme till den kalla gasen vilket gör att förångningen ökar, med risk för stänk. Vatten ska endast användas för att kyla brandutsatta behållare, eller för att späda ut gasmoln.

Om det är rimfrost på tanken indikerar det att tankens isolering är kraftigt försämrad (förmodligen har det kommit in luft där det borde vara vakuum). Detta kan också upptäckas med hjälp av värmekamera. Trycket kommer då att stiga i tanken och säkerhetsventilen kommer att öppnas, men öppningen kommer sannolikt inte att vara tillräcklig för att förhindra explosion. Vid förlorat vakuum kan explosion inträffa efter 5–8 timmar om tanken inte tryckavlastas genom läktring eller fackling. Kontrollera trycket i tanken och dokumentera hur det förändras. Trycket stiger snabbare om säkerhetsventilen har hamnat i vätskefasen.

Särskilt för Naturgas, kyld, flytande :

  • Reagerar med vissa halogener.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Bekämpa branden

Stoppa i första hand gasflödet. Om branden släcks utan att gasflödet stoppas sprids brännbara gaser.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att ett vätskefasutsläpp övergår i gasfasutsläpp?

Gasmoln kan spädas ut.

Täta eventuellt läckage

Kan läckaget inte stoppas, flytta om möjligt behållaren utomhus, och låt den läcka under kontrollerade former.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Ventilera utrymmen där gas kan förekomma.

Sanera personal och utrustning

Tag av kläder som har förorenats och vädra dem.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: LNG i Sverige innehåller 90-95 % metan och 3-9 % etan.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Gasen kan genom att tränga undan luftens syre orsaka kvävning. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Vid kraftig exponering: Yrsel, trötthet, huvudvärk, illamående, andnöd och medvetande­påverkan. Medvetslöshet. Köldskada.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Personer med ihållande medvetandepåverkan till sjukhus.

Hudkontakt

Exponering för flytande ämne eller utströmmande gas medför risk för köld­skada.

Hudkontakt

Till läkare vid köldskada.

Ögonstänk

Exponering för flytande ämne eller utströmmande gas medför risk för köld­skada.

Ögonstänk

Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Förtäring av flytande ämne medför risk för köldskada samt skador p.g.a. att vätskan snabbt expanderar till stor volym gas.

Förtäring

Till sjukhus.

Sanering

Ej nödvändig.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: LNG i Sverige innehåller 90-95 % metan och 3-9 % etan.

Länkade resurser – Naturgas, kyld, flytande

Endast för inloggade användare

Anmärkning: LNG i Sverige innehåller 90-95 % metan och 3-9 % etan.

Länkade dokument – Naturgas, kyld, flytande

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: LNG i Sverige innehåller 90-95 % metan och 3-9 % etan.

Miljö – Naturgas, kyld, flytande

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
LC50 fisk, 96 h 1000 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta 400 ppm

Anmärkning: LNG i Sverige innehåller 90-95 % metan och 3-9 % etan.

Transport – Naturgas, kyld, flytande

med hög metanhalt

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

223
1972

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.1 (13)

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1972

Klass:

2

Klassificeringskod:

3F

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

392

Farlighetsnummer:

223

Etiketter:

2.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (B/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P203

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T75

Särbestämmelser:

TP5

ADR-tank

Tankkod:

RxBN

Särbestämmelser:

TU18 TA4 TT9

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V5

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9 CV11 CV36

Användning:

S2 S17

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1972

Klass:

2

Klassificeringskod:

3F

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

392

Farlighetsnummer:

223

Etiketter:

2.1, (13)

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE2

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P203

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T75

Särbestämmelser:

TP5

RID-tank

Tankkod:

RxBN

Särbestämmelser:

TU18 TU38 TE22 TA4 TT9 TM6

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W5

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9 CW11 CW36

Anmärkning: LNG i Sverige innehåller 90-95 % metan och 3-9 % etan.

Hantering – Naturgas, kyld, flytande

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.