Hjälp

Identitet – Etylenoxid (etenoxid)

Översikt

Ämne:

Etylenoxid (etenoxid)
 

Skylt enligt ADR:

263
1040

Ämnesbeskrivning:

Giftig och brandfarlig gas (tryckkondenserad).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

263 (Giftig gas, brandfarlig)

UN-nummer:

1040

 

( )

CAS-nummer:

75-21-8

EG-nummer:

200-849-9

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1,2-epoxyethane
Engelska Anprolene
Engelska Dimethylene oxide
Engelska Ethylene oxide X
Engelska Oxirane
Franska Oxyde d'ethyléne X
Svenska 1,2-Epoxietan
Svenska Dimetylenoxid
Svenska Etenoxid X
Svenska Etylenoxid X
Svenska Oxiran
Tyska Ethylenether
Tyska Ethylenoxid X
Tyska T-gas X

Fysikaliska data – Etylenoxid (etenoxid)

Allmänt

Tillstånd:

Gas; kondenserad

Färg:

Färglös

Lukt:

Eterliknande

Smältpunkt:

-112°C

Kokpunkt:

11°C

Brännbarhetsområde:

från 3 till 100 vol-%

Flampunkt:

-56°C

Termisk tändpunkt:

429°C

Densitet:

900 kg/m³ vid 11°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

1,5 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Lättlöslig i vatten (23 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

CH2(-O-)CH2

Molekylvikt:

44,1 g/mol

Jonisationspotential:

10,56 eV

Kritisk temperatur:

196°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

100 vol-%

Ångtryck:

146 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

146 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 360 ppm 360 ppm 200 ppm 63 ppm 35 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 80 ppm 80 ppm 45 ppm 14 ppm 7,9 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter AEGL-1
Arbetsmiljö 5 ppm 1 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 800 ppm IDLH
Uttalad lukt 700 ppm
Förnimbarhet 50 ppm

Information för räddningstjänsten – Etylenoxid (etenoxid)

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Giftig och brandfarlig gas (tryckkondenserad). 

Initialt riskområde:

Normalt väder
vind 5 m/s

(stabilitets­klass D)
Ogynnsamt väder
vind ≤ 2 m/s

(stabilitets­klass F)
Beräknat för ammoniak.
Tabellvärdena är ungefärliga; använd Spridning Luft eller liknande för att göra egna beräkningar anpassade till situationen!
gasfas­utsläpp100 m i vind­riktningen,
50 m mot vinden.
400 m radie.
litet utsläpp
(packnings­läckage)
större utsläpp
(rörbrott på
anslutnings­rör)
600 m i vind­riktningen,
50 m mot vinden.
3100 m radie.
brandutsatt gasflaska300 m.

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gastät kemskyddsdräkt (typ 1) och andningsskydd, med branddräkt under. 

Släckmedel:

Stoppa i första hand gasflödet. Måste branden släckas, använd tät vattenspray. Utströmmande oförbränd gas medför förgiftnings- och explosionsrisk. 

Riskfaktorer – Giftiga brandfarliga gaser, ev. frätande

Förgiftningsrisk och ev. frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor eller aerosoler. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Gasen är brandfarlig, och kan bilda explosiva blandningar med luft. Gasläckage antänds mycket lätt. Riskområdet för tryckvåg, splitter och värmepåverkan (vid en eventuell antändning) blir större än det område som identifieras med en explosimeter.

Gaser som är kondenserade medför köldrisk. Gummi, plast och metaller som blir nedkylda blir sköra, och kan gå sönder. Fuktighet i tryckluftsapparatens tryckregulator eller andningsventil kan frysa och förorsaka funktionsstörning.

Undvik att spruta vatten på pölar av kondenserad gas, eller på läckande tankar med kondenserad gas, eftersom det tillför värme och påskyndar förångningen. Vatten kan dock användas för att kyla brandutsatta behållare. Risk för häftig avångning och stänk om vatten kommer i kontakt med kondenserad gas!

Slutna behållare kan explodera vid upphettning. Det är större risk för explosion om en låga är riktad mot behållarens gasfas än om lågan är riktad mot vätskefasen (om det finns någon vätskefas).

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Etylenoxid (etenoxid) :

 • Vid brand/upphettning bildas mycket giftiga gaser/ångor.
 • Vid brand/upphettning uppkommer risk för explosion.
 • Reagerar med flera ämnen.

Ämnets faroangivelser:

 • Extremt brandfarlig gas.
 • Giftigt vid förtäring.
 • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • Giftigt vid inandning.
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Kan orsaka genetiska defekter. (...)
 • Kan orsaka cancer. (...)
 • Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • Orsakar organskador (på nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Utsläpp i gasfas (blåsljud) eller vätskefas (dimmoln, vätskepöl)?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Tänk på att riskområden för kondenserade giftiga gaser kan bli mycket stora! I sådana scenarier kan den viktigaste livräddande åtgärden vara att beordra inrymning, i kombination med att begränsa utsläppet.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Om skadade personer befinner sig ute, förvärras deras situation ju längre de utsätts för gasen. Inomhus är personer skyddade i flera timmars tid förutsatt att ventilationen är avstängd.

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Bekämpa branden

Stoppa i första hand gasflödet. Om branden släcks utan att gasflödet stoppas uppstår explosionsrisk.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att ett vätskefasutsläpp övergår i gasfasutsläpp?

Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Täta eventuellt läckage

Använd gnistfria verktyg.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Ventilera utrymmen där gas kan förekomma.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning via inandning och förtäring. Ångor är kraftigt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Vid inhalation av ånga eller aerosol risk för frätskada i luftvägar samt lungödem som kan komma snabbt eller vara fördröjt. Flytande ämne eller utströmmande gas ger risk för köldskador. Vissa ämnen gör att luktsinnet avtrubbas och bedövas. Lukten blir då ej tillförlitlig för att upptäcka utsläpp. För ytterligare information och råd kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för Etylenoxid (etenoxid) :

 • Tas upp via huden. Symtomen kan vara fördröjda.
 • Vid brand/upphettning bildas mycket giftiga gaser/ångor.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation och hosta. Yrsel, illamående och andnöd. Ev. risk för frätskada i näsa, mun, svalg. Vid höga halter risk för andningshinder, kramper, medvetslöshet och lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas och andningshjälp vid behov. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid symtom.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, blåsor, smärta. Ev. risk för frätskada eller köldskada. Symtomen kan vara fördröjda.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart och länge med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Till sjukhus vid frätskada eller köldskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde och intensiv smärta. Risk för frätskada vid höga halter. Symtomen kan vara fördröjda.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till ögonläkare.

Förtäring

Sveda och smärta. Illamående och kräkningar. Ev. risk för frätskada i mun och svalg med sväljsvårigheter och högt luftvägshinder, magblödning och buksmärtor. Lungpåverkan och svår allmänpåverkan. Chock.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Etylenoxid (etenoxid)

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Etylenoxid (etenoxid)

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Etylenoxid (etenoxid)

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 -0,22 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,06 g BOD / g
LC50 Daphnia magna, 48 h 137 mg/l
LC50 fisk, 96 h 84 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 137 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 1,44 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 4 h 1,5 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 1460 ppm
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 72 mg/kg

Transport – Etylenoxid (etenoxid)

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

263
1040

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.3 2.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1040

Klass:

2

Klassificeringskod:

2TF

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

342

Farlighetsnummer:

263

Etiketter:

2.3, 2.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (B/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P200

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

(M)

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9 CV10 CV36

Användning:

S2 S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1040

Klass:

2

Klassificeringskod:

2TF

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

342

Farlighetsnummer:

263

Etiketter:

2.3, 2.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P200

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

(M)

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9 CW10 CW36

Hantering – Etylenoxid (etenoxid)

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS05 GHS06 GHS08

Kod Faroangivelse
H220 Extremt brandfarlig gas.
H301 Giftigt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H331 Giftigt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H340 Kan orsaka genetiska defekter. (...)
H350 Kan orsaka cancer. (...)
H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H372 [*] Orsakar organskador (på nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering.

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Syntesråvara.
Färgämne.