Hjälp

Identitet – 2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad

Översikt

Ämne:

2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad
med minst 20 vikt-% vatten

Skylt enligt ADR:

40
3317

Ämnesbeskrivning:

Fast okänsliggjort explosivämne. Ingen sekundärfara.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

40 (Brandfarligt eller självreaktivt eller självupphettande fast ämne eller polymeriserande ämne)

UN-nummer:

3317

 

( )

CAS-nummer:

96-91-3

EG-nummer:

202-544-6

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 2-Amino-4,6-dinitrophenol, wetted X
Franska 2-Amino-4,6-dinitrophénol, humidifé X
Svenska 2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad X
Tyska 2-Amino-4,6-dinitrophenol, angefeuchtet X

Fysikaliska data – 2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad

Allmänt

Tillstånd:

Fast (kristaller)

Färg:

Röd

Lukt:

 

Smältpunkt:

170°C

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

6,9 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Ej lösligt i vatten

Molekylformel:

NH2(NO2)2C6H2OH

Molekylvikt:

199 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – 2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Fast okänsliggjort explosivämne. Ingen sekundärfara. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid risk för explosion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd. Om ämnet dammar, komplettera med stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). 

Släckmedel:

Enorma mängder vatten. Om ej möjligt, använd torrt släckmedel, t.ex. koldioxid. 

Riskfaktorer – Okänsliggjorda explosivämnen, ev. giftiga

Detta är ett okänsliggjort explosivämne. Det innebär att explosivämnet spätts ut för att undertrycka de explosiva egenskaperna (med vatten, alkohol eller något annat ämne). Om spädnings­medlet försvinner (t.ex. förångas eller brinner upp) är det som återstår explosivt, och ofta känsligt för stötar, friktion och värme. Spädningsmedlet kan vara brand­farligt.

Många okänsliggjorda explosivämnen kan reagera med tungmetaller och tungmetallsalter och bilda högkänsliga explosiva föreningar.

Vissa okänsliggjorda explosivämnen är även giftiga, vilket i så fall framgår av texten Ämnesbeskrivning högre upp. Då föreligger förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Särskilt för 2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad :

 • Kan självantända eller explodera vid kontakt med starka oxidationsmedel.
 • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor.
 • I torr form explosiv.
 • Kan reagera med tungmetaller eller deras salter och bilda mycket känsliga explosiva metallföreningar.

Ämnets faroangivelser:

 • Skadligt vid förtäring.
 • Skadligt vid hudkontakt.
 • Skadligt vid inandning.
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Förgiftningsrisk vid förtäring, inandning eller hudkontakt. Ämnet kan försämra kroppens förmåga att ta upp syre. Symtomen kan vara fördröjda. Verkar irriterande eller frätande på hud, ögon och slemhinnor. Vid upphettning eller brand bildas nitrösa gaser som kan ge allvarliga luftvägs­besvär efter fördröj­ning. Vid brand se nitrösa gaser. För ytterligare information och råd kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för 2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad :

 • Allvarlig förgiftning kan bland annat ge hög feber.
 • Symtomen kan vara fördröjda.
 • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Hosta, irritation i näsa och luftrör.

Vid kraftig inhalation se Förtäring.

Symtomen kan vara fördröjda.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid symtom eller kraftig exponering.

Hudkontakt

Irritation, sveda. Eventuellt frätskada. Vid kraftig exponering, se även Förtäring.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola med vatten och tvätta därefter huden med tvål och vatten. Till läkare vid kvarstående besvär.

Ögonstänk

Irritation, sveda. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid besvär.

Förtäring

Illamående, kräkning, diarré, buksmärta. Yrsel, huvudvärk. Vid allvarlig förgiftning feber, blodtrycks­fall, kramper, andnöd, medvetande­påverkan, cyanos och hjärt­påverkan. Symtomen kan vara fördröjda.

Förtäring

Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck och om möjligt medicinskt kol. Undvik fett. Maximal syrgastillförsel vid cyanos. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 49,3 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 0,93 enhetslös
LC50 fisk, 96 h 46,2 mg/l

Transport – 2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad

med minst 20 vikt-% vatten

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

40
3317

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

4.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

3317

Klass:

4.1

Klassificeringskod:

D

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

4.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (B)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P406

Särbestämmelser för förpackning:

PP26

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

3317

Klass:

4.1

Klassificeringskod:

D

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

40

Etiketter:

4.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P406

Särbestämmelser för förpackning:

PP26

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Hantering – 2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

VARNING GHS07

Kod Faroangivelse
H302 Skadligt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H332 Skadligt vid inandning.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Hårfärgämne.
Komponent i kosmetika.