Hjälp

Identitet – Akrylsyra, stabiliserad

Översikt

Ämne:

Akrylsyra, stabiliserad
 

Skylt enligt ADR:

839
2218

Ämnesbeskrivning:

Frätande och brandfarlig vätska, som spontant kan leda till en häftig reaktion.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

839 (Frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt 23 - 60 °C), som spontant kan leda till en häftig reaktion)

UN-nummer:

2218

 

( )

CAS-nummer:

79-10-7

EG-nummer:

201-177-9

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Acroleic acid, inhibited
Engelska Acrylic acid stabilized X
Engelska Ethylene carboxylic acid
Engelska Propenoic acid, inhibited
Engelska Vinylformic acid
Franska Acide acrylique stabilisé X
Franska Acide propinique
Svenska 2-Propensyra
Svenska Akrylsyra, stabiliserad X
Tyska 2-Propensäure
Tyska Acrylsäure stabilisiert X

Fysikaliska data – Akrylsyra, stabiliserad

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Stickande

Smältpunkt:

från 12°C till 13°C

Kokpunkt:

141°C

Brännbarhetsområde:

från 2,4 till 8 vol-%

Flampunkt:

47°C

Termisk tändpunkt:

374°C

Densitet:

1050 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

2,5 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Helt lösligt i vatten

Molekylformel:

H2C=CHCOOH

Molekylvikt:

72 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

342°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Flyktigt

Mättnadskonc:

0,3799 vol-%

Ångtryck:

0,3849 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,53 kPa vid 25°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 480 ppm 260 ppm 180 ppm 85 ppm 58 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 68 ppm 68 ppm 46 ppm 21 ppm 14 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 1,5 ppm 1,5 ppm 1,5 ppm 1,5 ppm 1,5 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 20 ppm 10 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Akrylsyra, stabiliserad

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Frätande och brandfarlig vätska, som spontant kan leda till en häftig reaktion. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: minst 100 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd, med branddräkt under. 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Brandfarliga frätande ämnen

Frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

Eftersom ämnet är frätande finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen och med stark värmeutveckling eller brand som följd.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning. Finfördelade fasta ämnen kan brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid spädning och neutralisation krävs försiktighet. Värmeutveckling kan inledningsvis leda till ökad avångning och stänk.

Vid brand eller upphettning kan giftiga eller frätande gaser bildas.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Akrylsyra, stabiliserad :

  • Vid kontakt med luft bildas explosiva gaser/ångor.
  • Häftig polymerisationsreaktion kan uppstå.

Ämnets faroangivelser:

  • Brandfarlig vätska och ånga.
  • Skadligt vid förtäring.
  • Skadligt vid hudkontakt.
  • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • Skadligt vid inandning.
  • Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig frätskada på hud, ögon och slemhinnor. Effekten är bl.a. beroende av koncentration, pH-värde och exponeringstid. Inandning av ånga, dimma eller finfördelade droppar ger risk för frätskada i luftvägar och ev. lungödem (vätska i lungorna) efter fördröjning.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta och andnöd. Risk för frätskada i ögon, näsa, mun och svalg. Vid höga halter risk för akut högt andningshinder. Även risk för lungödem (vätska i lungorna) med symtom som kan vara fördröjda.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid behov. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, smärta, missfärgning, blåsbildning. Risk för allvarlig frätskada med stora vätskeförluster och chock.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart med stora mängder vatten till smärta ej föreligger. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Till läkare vid frätskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde och intensiv smärta. Risk för allvarlig frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola om möjligt med vatten under transport. Genast till ögonläkare.

Förtäring

Smärta i mun och svalg. Sväljsvårigheter, illamående, kräkningar och buksmärtor. Risk för allvarlig frätskada med högt andningshinder, magblödning och svår allmänpåverkan.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck, till exempel vatten. Max 2,5 dl. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller höga halter av ånga/dimma ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med stora mängder vatten) genomföras. Vid omfattande exponering, kraftiga symtom eller för ämnen med dålig vattenlöslighet ska även fullständig personsanering genomföras.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Akrylsyra, stabiliserad

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Akrylsyra, stabiliserad

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Akrylsyra, stabiliserad

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 0,78 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 0,46 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,35 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar > 68 %
LC50 Daphnia magna, 48 h < 270 mg/l
LC50 fisk, 96 h 10 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 54 mg/l
IC50 alger, 72 h 0,04 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 3,6 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 1200 ppm
Giftighet vid inandning: LCLo inhalerat råtta, 4 h 4000 ppm
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 290 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 950 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 33,5 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 830 mg/kg

Transport – Akrylsyra, stabiliserad

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

839
2218

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

8 3

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

2218

Klass:

8

Klassificeringskod:

CF1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

386

Farlighetsnummer:

839

Etiketter:

8, 3

Begränsade mängder:

1 L

Reducerade mängder:

E2

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T7

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L4BN

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V8

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

S2 S4

RID-bestämmelser

UN-nummer:

2218

Klass:

8

Klassificeringskod:

CF1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

386

Farlighetsnummer:

839

Etiketter:

8, 3

Begränsade mängder:

1 L

Reducerade mängder:

E2

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE6

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T7

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L4BN

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Hantering – Akrylsyra, stabiliserad

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS05 GHS07 GHS09

Kod Faroangivelse
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H332 Skadligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen. Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Smutsavvisande behandling av textilier.
Syntesråvara.