Hjälp

Anmärkning: tryck över 175 kPa

Identitet – Brandsläckare

Översikt

Ämne:

Brandsläckare
med komprimerad eller kondenserad gas

Skylt enligt ADR:

20
1044

Ämnesbeskrivning:

Föremål som innehåller trycksatt kvävningsframkallande gas.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

20 (Kvävningsframkallande gas eller gas utan sekundärfara)

UN-nummer:

1044

 

( )

CAS-nummer:

 

EG-nummer:

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Fire extinguishers X
Franska Extincteurs X
Svenska Brandsläckare X
Svenska CO2-handbrandsläckare
Svenska Handbrandsläckare
Svenska Koldioxidsläckare
Svenska Släckare
Tyska Feuerlöscher X

Anmärkning: tryck över 175 kPa

Fysikaliska data – Brandsläckare

Allmänt

Tillstånd:

Gas

Färg:

 

Lukt:

 

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

 

Molekylvikt:

 

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Data saknas.


Anmärkning: tryck över 175 kPa

Information för räddningstjänsten – Brandsläckare

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Föremål som innehåller trycksatt kvävningsframkallande gas. 

Initialt riskområde:

50 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd. 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Generell information

För detta ämne har MSB RIB inte möjlighet att redovisa något anpassat åtgärdsschema. Nedan beskrivs endast generella åtgärder som ska ses som en minsta säkerhetsnivå. Texten Ämnesbeskrivning ovan ger dock en kort beskrivning av ämnets viktigaste egenskaper.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: tryck över 175 kPa

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Förtäring, kraftig inandning eller ögonexponering kan innebära risk. Vid brand eller upphettning finns risk att giftiga gaser bildas.

Särskilt för Brandsläckare :

  • Vissa brandsläckare innehåller gaser som kan tränga undan luftens syre, med risk för kvävning.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Irritation i näsa och andningsvägar.

Inandning

Syrgas vid retsymtom eller andningsbesvär. Vid kraftiga symtom till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation och sveda.

Hudkontakt

Spola med vatten.

Ögonstänk

Irritation, sveda, ev. frätskada.

Ögonstänk

Vid symtom spola med vatten (mjuk stråle) i 5 minuter. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, yrsel, blekhet.

Förtäring

Vid förtäring av mer än en liten mängd kontakta Giftinformationscentralen eller till sjukhus.

Sanering

-

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: tryck över 175 kPa

Länkade resurser – Brandsläckare

Endast för inloggade användare

Anmärkning: tryck över 175 kPa

Länkade dokument – Brandsläckare

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: tryck över 175 kPa

Miljö – Brandsläckare

Tolkning av toxikologiska data

Data saknas.

Toxikologiska data

Data saknas.

Anmärkning: tryck över 175 kPa

Transport – Brandsläckare

med komprimerad eller kondenserad gas

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

20
1044

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.2

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1044

Klass:

2

Klassificeringskod:

6A

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

225, 594

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

2.2

Begränsade mängder:

120 ml

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

3 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P003

Särbestämmelser för förpackning:

PP91

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9

Användning:

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1044

Klass:

2

Klassificeringskod:

6A

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

225, 594

Farlighetsnummer:

20

Etiketter:

2.2

Begränsade mängder:

120 ml

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

3

Expressgods:

CE2

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P003

Särbestämmelser för förpackning:

PP91

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9

Anmärkning: tryck över 175 kPa

Hantering – Brandsläckare

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.