Hjälp

Identitet – Koltetraklorid

Översikt

Ämne:

Koltetraklorid
 

Skylt enligt ADR:

60
1846

Ämnesbeskrivning:

Giftig vätska (organisk).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

60 (Giftigt eller mindre giftigt ämne)

UN-nummer:

1846

 

( )

CAS-nummer:

56-23-5

EG-nummer:

200-262-8

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Carbon chloride
Engelska Carbon tetrachloride X
Engelska Tetrachloromethane
Franska Tétrachlorure de carbone X
Svenska Koltetraklorid X
Svenska Metantetraklorid
Svenska Perklormetan
Svenska Tetraklormetan
Tyska Perchlormethan
Tyska Tetrachlorkohlenstoff X
Tyska Tetrachlormetan

Fysikaliska data – Koltetraklorid

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; lättflyktig

Färg:

Färglös

Lukt:

Söt; angenäm

Smältpunkt:

-23°C

Kokpunkt:

76°C

Brännbarhetsområde:

Ej brännbart

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

1594 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

5,3 (Luft = 1,0)

Viskositet:

0,6 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,08 vikt-% vid 25°C)

Molekylformel:

CCl4

Molekylvikt:

154 g/mol

Jonisationspotential:

11,47 eV

Kritisk temperatur:

283°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

12,1 vol-%

Ångtryck:

12 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

12,3 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 700 ppm 450 ppm 340 ppm 200 ppm 150 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 27 ppm 18 ppm 13 ppm 7,6 ppm 5,8 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter AEGL-1
Arbetsmiljö 3 ppm 1 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 200 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 10 ppm

Information för räddningstjänsten – Koltetraklorid

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Giftig vätska (organisk). 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Ämnet påverkar inte släckmedelsvalet. Välj släckmedel utifrån övriga omständigheter. 

Riskfaktorer – Giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Koltetraklorid :

 • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Ämnets faroangivelser:

 • Giftigt vid förtäring.
 • Giftigt vid hudkontakt.
 • Giftigt vid inandning.
 • Misstänks kunna orsaka cancer. (...)
 • Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (...)
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hudexponering. Vid kraftig exponering risk för allvarlig hjärtpåverkan. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas. För många av ämnena i denna grupp finns risk för lever- och njurskada vid kraftig exponering. Kontakta Gift­informations­centralen (tel. 112) för behandlings­diskussion.

Särskilt för Koltetraklorid :

 • Vid kraftig hudexponering finns risk för förgiftning efter hudupptag.
 • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, sveda, blåsor. Ev. frätskada. Utströmmande gas ger risk för köldskador. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda smärta. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Kraftig sveda i mun och svalg. Illamående, kräkningar, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck, t. ex. vatten. Undvik fett. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Koltetraklorid

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Koltetraklorid

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Koltetraklorid

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 30 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 2,77 enhetslös
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 0 %
LC50 Daphnia magna, 48 h 7,7 mg/l
LC50 fisk, 96 h 1,97 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 1,7 mg/l
IC50 alger, 72 h 12,71 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 50 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin > 20000 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 5070 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 1770 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 8263 mg/kg

Transport – Koltetraklorid

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

60
1846

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1846

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

60

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

100 ml

Reducerade mängder:

E4

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T7

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15 TE19

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV13 CV28

Användning:

S9 S19

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1846

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

60

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

100 ml

Reducerade mängder:

E4

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE5

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T7

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Koltetraklorid

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS06 GHS08

Kod Faroangivelse
H301 Giftigt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H331 Giftigt vid inandning.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer. (...)
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (...)
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H420 Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen. Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Komponent i färg och lack.
Lösningsmedel.