Hjälp

Identitet – Bensylklorid

Översikt

Ämne:

Bensylklorid
 

Skylt enligt ADR:

68
1738

Ämnesbeskrivning:

Giftig och frätande vätska (organisk).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

68 (Giftigt ämne, frätande)

UN-nummer:

1738

 

( )

CAS-nummer:

100-44-7

EG-nummer:

202-853-6

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska alpha-Chloro toluene
Engelska Benzyl chloride X
Franska Chlorure de benzyle X
Svenska alfa-Klortoluen
Svenska Bensylklorid X
Svenska Klorfenylmetan
Svenska Klormetylbensen
Svenska Tolylklorid
Tyska Benzylchlorid X
Tyska Benzylum chloratum

Fysikaliska data – Bensylklorid

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Stickande

Smältpunkt:

-39°C

Kokpunkt:

179°C

Brännbarhetsområde:

från 1,1 till 14 vol-%

Flampunkt:

60°C

Termisk tändpunkt:

585°C

Densitet:

1100 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

4,4 (Luft = 1,0)

Viskositet:

1 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,05 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

C6H5CH2Cl

Molekylvikt:

127 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

411°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Svårflyktigt

Mättnadskonc:

0,1143 vol-%

Ångtryck:

0,1158 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,16 kPa vid 25°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 50 ppm ERPG-3
Risk för allvarliga effekter 10 ppm ERPG-2
Risk för lindriga effekter 1 ppm ERPG-1
Arbetsmiljö 2 ppm 1 ppm KGV(V), NGV
Filtermask ej lämplig 10 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Bensylklorid

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Giftig och frätande vätska (organisk). 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum. 

Riskfaktorer – Giftiga frätande ämnen

Förgiftnings- och frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Eftersom ämnet är frätande finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen, och med stark värmeutveckling som följd. Lättantändligt material kan då börja brinna.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Använd inte organiska sorptionsmedel!

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Bensylklorid :

 • Vid brand/upphettning bildas väteklorid.
 • Reagerar med vatten.
 • Reagerar häftigt med oxidationsmedel.

Ämnets faroangivelser:

 • Skadligt vid förtäring.
 • Irriterar huden.
 • Orsakar allvarliga ögonskador.
 • Giftigt vid inandning.
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Kan orsaka cancer. (...)
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (...)
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hudexponering. Vid kraftig exponering risk för allvarlig hjärtpåverkan. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas. För många av ämnena i denna grupp finns risk för lever- och njurskada vid kraftig exponering. Kontakta Gift­informations­centralen (tel. 112) för behandlings­diskussion.

Särskilt för Bensylklorid :

 • Verkar frätande på hud, ögon och slemhinnor.
 • Vid brand/upphettning bildas väteklorid.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, sveda, blåsor. Ev. frätskada. Utströmmande gas ger risk för köldskador. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda smärta. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Kraftig sveda i mun och svalg. Illamående, kräkningar, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck, t. ex. vatten. Undvik fett. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Bensylklorid

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Bensylklorid

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Bensylklorid

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 33 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 2,3 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,71 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 71 %
LC50 fisk, 96 h 4 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 1,36 mg/l
IC50 alger, 72 h 15,1 mg/l
LC50 Daphnia magna, 48 h < 1,3 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 2 h 0,79 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 2 h 150 ppm
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 794 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 1150 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 1500 mg/kg

Transport – Bensylklorid

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

68
1738

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1 8

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1738

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TC1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

68

Etiketter:

6.1, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E4

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T8

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15 TE19

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV13 CV28

Användning:

S9 S19

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1738

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TC1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

68

Etiketter:

6.1, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E4

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE5

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T8

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Bensylklorid

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS05 GHS06 GHS08

Kod Faroangivelse
H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H331 Giftigt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H350 Kan orsaka cancer. (...)
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (...)

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Desinfektionsmedel.