Hjälp

Identitet – Acetoncyanhydrin, stabiliserad

Översikt

Ämne:

Acetoncyanhydrin, stabiliserad
 

Skylt enligt ADR:

669
1541

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftig vätska (organisk) som spontant kan leda till en häftig reaktion.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

669 (Mycket giftigt ämne som spontant kan leda till en häftig reaktion)

UN-nummer:

1541

 

( )

CAS-nummer:

75-86-5

EG-nummer:

200-909-4

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 2-Cyanopropane-2-ol
Engelska 2-Hydroxy-2-methylpropanenitrile
Engelska Acetone cyanohydrin stabilized X
Engelska alpha-Hydroxyisobutyronitrile
Franska Cyanhydrine d'acétone stabilisée X
Franska Methyl-2 lactonitrile
Franska Nitrile methyl-2 lactique
Svenska 2-Cyano-2-propanol
Svenska 2-Cyanpropan-2-ol
Svenska 2-Hydroxi-2-metylpropannitril
Svenska 2-Metyllaktonitril
Svenska Acetoncyanhydrin, stabiliserad X
Svenska Acetoncyanohydrin
Svenska alfa-Hydroxiisobutyronitril
Tyska Acetoncyanhydrin stabilisiert X
Tyska Azetonzyanhydrin

Fysikaliska data – Acetoncyanhydrin, stabiliserad

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös-gulbrun

Lukt:

Bittermandel

Smältpunkt:

-19°C

Kokpunkt:

83°C

Brännbarhetsområde:

från 2,2 till 12 vol-%

Flampunkt:

74°C

Termisk tändpunkt:

688°C

Densitet:

927 kg/m³ vid 25°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

2,9 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Helt lösligt i vatten

Molekylformel:

CH3C(OH)CNCH3

Molekylvikt:

85 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Svårflyktigt

Mättnadskonc:

0,0987 vol-%

Ångtryck:

0,1 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,1 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 27 ppm 21 ppm 15 ppm 8,6 ppm 6,6 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 17 ppm 10 ppm 7,1 ppm 3,5 ppm 2,5 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 2,5 ppm 2,5 ppm 2 ppm 1,3 ppm 1 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet 3 ppm

Information för räddningstjänsten – Acetoncyanhydrin, stabiliserad

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftig vätska (organisk) som spontant kan leda till en häftig reaktion. 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Acetoncyanhydrin, stabiliserad :

 • Vid brand/upphettning bildas cyanväte.
 • Reagerar med vatten och bildar cyanväte.
 • Avger giftiga gaser/ångor.
 • Kan reagera med syror eller baser och bilda brandfarliga och mycket giftiga gaser/ångor (cyanväte).

Ämnets faroangivelser:

 • Dödligt vid förtäring.
 • Dödligt vid hudkontakt.
 • Dödligt vid inandning.
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för mycket allvarlig förgiftning vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

Tas upp genom hud. Allvarliga symtom kan komma mycket snabbt. Kan ge kramper, medvetslöshet, andnöd och hjärtpåverkan. Antidotbehandling kan vara nödvändig redan på olycksplatsen. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Cyanider är ofta lösta i lut med risk för frätskada. Risken för fördröjda symtom är större för nitriler än för cyanider.

Särskilt för Acetoncyanhydrin, stabiliserad :

 • Symtomen kan vara fördröjda.
 • Tas upp via huden.
 • Avger giftiga gaser/ångor.
 • Reagerar med vatten och bildar cyanväte.
 • Vid brand/upphettning bildas cyanväte.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Symtom kan komma mycket snabbt. Huvudvärk, yrsel illamående och kräkningar. I allvarliga fall kramper, blodtrycksfall, lungödem (vätska i lungorna), medvetslöshet, andnöd och hjärtpåverkan.

Inandning

Frisk luft. Vila. Genast syrgas (100%). Andningshjälp. Ej mun-till-mun andning. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Genast till sjukhus. Fortsätt att ge 100% syrgas under transporten.

Hudkontakt

Frätskada. Tas upp genom hud med symtom som vid inandning. Tänk på risken för fördröjda symtom! Se Inandning.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart hud som blivit exponerad för vätska med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Ögonstänk

Sveda, frätskada. Risk för inandning och hudupptag. Se Inandning.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Förtäring

Frätskada samt symtom som vid inandning. Se Inandning.

Förtäring

Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge dryck. Framkalla kräkning samt ge medicinskt kol. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid hudexponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas eller ånga är avklädning i många fall tillräckligt.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Acetoncyanhydrin, stabiliserad

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Acetoncyanhydrin, stabiliserad

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Acetoncyanhydrin, stabiliserad

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,95 g BOD / g
LC50 fisk, 96 h 0,5 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 0,13 mg/l
IC50 alger, 72 h 7481,69 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 0,22 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 17 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 1,9 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 17 mg/kg

Transport – Acetoncyanhydrin, stabiliserad

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

669
1541

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1541

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

354

Farlighetsnummer:

669

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (C/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P602

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T20

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L10CH

Särbestämmelser:

TU14 TU15 TE19 TE21

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV1 CV13 CV28

Användning:

S9 S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1541

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

354

Farlighetsnummer:

669

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P602

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T20

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L10CH

Särbestämmelser:

TU14 TU15 TU38 TE21 TE22

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Acetoncyanhydrin, stabiliserad

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS06 GHS09

Kod Faroangivelse
H300 Dödligt vid förtäring.
H310 Dödligt vid hudkontakt.
H330 Dödligt vid inandning.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Data saknas.