Hjälp

Identitet – Aktivatorer, explosiva

Översikt

Ämne:

Aktivatorer, explosiva
 

Skylt enligt ADR:

1.4C
0276

Ämnesbeskrivning:

Explosivt ämne eller föremål. Explosionsrisken är dock obetydlig och skadeverkan är i stort sett begränsad till kollit. Innehåller deflagrerande explosivämne, t.ex. röksvagt krut.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

1.4C (Märkningen används endast i vissa specialfall. Innebörden framgår av Ämnesbeskrivningen som visas på flikarna Sök och Identitet.)

UN-nummer:

0276

 

( )

CAS-nummer:

 

EG-nummer:

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Cartridges, power device X
Franska Cartouches pour pyromecanismes X
Svenska Aktivatorer, explosiva X
Svenska Patroner med drivspegel
Tyska Kartuschen für technische Zwecke X

Fysikaliska data – Aktivatorer, explosiva

Allmänt

Tillstånd:

 

Färg:

 

Lukt:

 

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

 

Molekylvikt:

 

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Data saknas.


Information för räddningstjänsten – Aktivatorer, explosiva

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Explosivt ämne eller föremål. Explosionsrisken är dock obetydlig och skadeverkan är i stort sett begränsad till kollit. Innehåller deflagrerande explosivämne, t.ex. röksvagt krut. 

Initialt riskområde:

Vid brand i försäljningslokal: 50 m. Brand i fullastad container eller fyllt förråd: 500 m. 

Skydd – livräddning:

 

Skydd – läckageplats:

 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Explosiver riskgrupp 1.4 och 1.6

Ämnen transporterade eller lagrade enligt gällande bestämmelser kan explodera endast i brand. De explosiva varorna kan explodera redan efter några minuters upp­hettning.

Åtgärdsschema

Framkörning

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Beakta riskerna för explosion. Explosionsrisken är dock obetydlig och skadeverkan är i stort sett begränsad till kollit.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Undanröj eventuella tändkällor.

Rekommenderat släckmedel: Vattenspray.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Försök se till att avsändaren tar hand om lasten.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Polismyndigheten, Miljökontoret och MSB:s explosivämnesexpertis.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

För detta ämne har RIB inte möjlighet att ge någon specifik information om akut omhändertagande på olycksplats. Råden nedan är därför övergripande och generella, både vad gäller risken för förgiftning och behovet av sanering. För mer information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Tänkbara symtom:
Irritation i näsa och luftrör. Illamående och kräkningar. Hosta. Huvud­värk, yrsel och slöhet. I allvarliga fall risk för kramper, medvetslöshet, andnöd och hjärtpåverkan. Tänk på risk för fördröjd lungpåverkan (upp till två dygn).

Inandning

Frisk luft och vila. Syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Vid symtom till sjukhus.

Hudkontakt

Tänkbara symtom:
Smärta, irritation, rodnad, frät- eller köldskada. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola av med vatten och tvätta därefter huden med tvål och vatten.

Se även Inandning ovan och Sanering nedan. Till läkare.

Ögonstänk

Tänkbara symtom:
Irritation, sveda frät- eller köldskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Tänkbara symtom:
Illamående, kräkningar, magsmärta, yrsel, blekhet. Feber och slöhet. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid begränsad hudexponering kan avtvättning med tvål och vatten räcka. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Saneringspersonalen ska bära personlig skyddsutrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Giftinformationscentralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Aktivatorer, explosiva

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Aktivatorer, explosiva

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Aktivatorer, explosiva

Tolkning av toxikologiska data

Data saknas.

Toxikologiska data

Data saknas.

Transport – Aktivatorer, explosiva

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

1.4C
0276

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

1.4

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

0276

Klass:

1

Klassificeringskod:

1.4C

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

1.4

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P134 LP102

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP22

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V2

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV1 CV2 CV3

Användning:

S1

RID-bestämmelser

UN-nummer:

0276

Klass:

1

Klassificeringskod:

1.4C

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

1.4C

Etiketter:

1.4

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

2

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P134 LP102

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP22

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W2

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW1

Hantering – Aktivatorer, explosiva

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.