Hjälp

Identitet – 1,1,1-Trikloretan

Översikt

Ämne:

1,1,1-Trikloretan
 

Skylt enligt ADR:

60
2831

Ämnesbeskrivning:

Låggradigt giftig vätska (organisk).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

60 (Giftigt eller mindre giftigt ämne)

UN-nummer:

2831

 

( )

CAS-nummer:

71-55-6

EG-nummer:

200-756-3

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1,1,1-TCE
Engelska 1,1,1-Trichloroethane X
Engelska Methylchloroform
Franska Chloroethene
Franska Trichloro-1,1,1 éthane X
Svenska 1,1,1-Trikloretan X
Svenska alfa-Trikloretan
Svenska Metylkloroform
Svenska Metyltriklormetan
Svenska Trikloretan
Svenska Triklormetylmetan
Tyska 1,1,1-Trichlorethan X

Fysikaliska data – 1,1,1-Trikloretan

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; lättflyktig

Färg:

Färglös

Lukt:

Sötaktig

Smältpunkt:

-33°C

Kokpunkt:

71°C

Brännbarhetsområde:

från 7,5 till 12,5 vol-%

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

500°C

Densitet:

1338 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

4,6 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,4 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

CH3CCl3

Molekylvikt:

133 g/mol

Jonisationspotential:

11 eV

Kritisk temperatur:

312°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

13,8 vol-%

Ångtryck:

14 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

14 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 4200 ppm 4200 ppm 4200 ppm 2700 ppm 2100 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 930 ppm 670 ppm 600 ppm 380 ppm 310 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 230 ppm 230 ppm 230 ppm 230 ppm 230 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 200 ppm 50 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 700 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 75 ppm

Information för räddningstjänsten – 1,1,1-Trikloretan

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Låggradigt giftig vätska (organisk). 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Skum. 

Riskfaktorer – Giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för 1,1,1-Trikloretan :

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Ämnets faroangivelser:

  • Skadligt vid inandning.
  • Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hudexponering. Vid kraftig exponering risk för allvarlig hjärtpåverkan. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas. För många av ämnena i denna grupp finns risk för lever- och njurskada vid kraftig exponering. Kontakta Gift­informations­centralen (tel. 112) för behandlings­diskussion.

Särskilt för 1,1,1-Trikloretan :

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, sveda, blåsor. Ev. frätskada. Utströmmande gas ger risk för köldskador. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda smärta. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Kraftig sveda i mun och svalg. Illamående, kräkningar, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck, t. ex. vatten. Undvik fett. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 1,1,1-Trikloretan

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 1,1,1-Trikloretan

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 1,1,1-Trikloretan

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 9 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 2,49 enhetslös
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 0 %
LC50 Daphnia magna, 48 h 38 mg/l
LC50 fisk, 96 h 28,8 mg/l
IC50 alger, 72 h 670 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 98 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 18000 ppm
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 15800 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 15000 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 5000 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 6000 mg/kg

Transport – 1,1,1-Trikloretan

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

60
2831

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

2831

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

60

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

5 L

Reducerade mängder:

E1

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC03 LP01 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T4

Särbestämmelser:

TP1

ADR-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15 TE19

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V12

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV13 CV28

Användning:

S9

RID-bestämmelser

UN-nummer:

2831

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

60

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

5 L

Reducerade mängder:

E1

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE8

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC03 LP01 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T4

Särbestämmelser:

TP1

RID-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W12

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – 1,1,1-Trikloretan

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

VARNING GHS07

Kod Faroangivelse
H332 Skadligt vid inandning.
H420 Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Avfettningsmedel.
Komponent i färg, lack och lim.
Smörjmedel.
Lösningsmedel.