Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Åtgärdsteknik för oljeförorenad mark : metoder för efterbehandling och sanering
Författare
Lindmark Per, Larsson Lennart B
Utgivare
Statens geotekniska institut (SGI), Statens naturvårdsverk (SNV), Statens råd för byggnadsforskning (BFR)
Utgivningsår
1995-09
Rapporten ger underlag för val av behandlingsmetod för oljeförorenade markområden. Huvuddelen av underlaget är en grundlig beskrivning av olika metoder för efterbehandling av jord och grundvatten som förorenats av olja. Olika petroleumprodukter beskrivs och hur de uppträder i marken. Em metodöversikt och ett vägledande flödesschema ingår med frågor som leder fram till förslag på lämpliga saneringsmetoder för det aktuella markområdet. Olika koncentrations-, immobiliserings- och destruktionsmetoder samt vissa andra metoder beskrivs utförligt. För varje metod ges en teknikbeskrivning. I texten anges att tidsfaktorn är avgörande när det gäller en olycka och en akut sanering. Insatsen blir då att stoppa flödet, begränsa utbredningen och på olika sätt förhindra vidare spridning. När det akuta skedet är avklarat kan alternativa tekniker utredas.