Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tekniskt underlag till flygburen intensimeter för kartläggning av gamma-aktivitet på marken
Författare
Nilsson S, Qvist J
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1964-08
Föreliggande tekniska underlag beskriver i detalj den elektroniska uppbyggnaden av en intensimeter, som kan användas i flygplan för kartläggning av gamma-aktivitet på marken. Instrumentet har mätområdena 0-1000 mr/h - för mätning i fredstid och 0-100 r/h - för mätning i krigstid - vilka presenteras på en semilogaritmisk skala täckande fyra dekader. Mätutslaget indikeras på en skrivare, vilket gör det möjligt för flygföraren att utföra mätningen ensam. Mätnoggrannheten är +- 30 % inom temperaturområdet -40 C -55 C. Kraftkälla är 7 st batterier av typen arméns B 1,5 eller motsvarande nickel-kadmiumackumulatorer. Urladdningstiden är cirka 28 timmar vid kontinuerlig drift av instrumentet.