Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bensinutsläpp i Halmstads hamn 1992-09-04
Författare
Ekberg H
Utgivare
Räddningstjänsten Halmstad
Utgivningsår
1992-09
Sammanfattning av rapport Vid pumpning av bensin från en kusttanker (tankfartyg) uppstod en läcka som senare visades sig vara större än vad som angavs vid larmet. En yta på 360 m2 täcktes vid brandstyrkans framkomst. Bensin fanns i en byggnad vid en lågpunkt på ledningen. Gatubrunnar och ledningar innehöll bensin. Avspärrning och skumtäckning genomfördes. Övriga kommunala förvaltningar larmades. Slamsugare larmades av hamnen. Kontrollmätning skedde med explosimeter ovanför skumtäcket utan att den gav utslag. Bensinbåten beordrades lämna kajen för att minska riskerna vid en eventuell brand. Explosimeter gav utslag i gatubrunnar. Pumphuset med bensin fylldes med lättskum. Rörledningar där man funnit bensin spolades med rikliga vattenmängder varvid gashalten försvann. Saneringsskedet inleddes efter ca 7 timmar. Rapporten redovisar efterarbete och sanering. Ca 80 m3 skulle saknas uppgav man. Nya mätningar visade senare att brännbar gasblandning fanns i 1880 m dagvattenledning och det blev åter räddningstjänstuppdrag. Man valde att tömma dagvattensystemet för att kunna samla all bensin till lägsta punkten. Man var då tvungen att täta utloppet i hamnbassängen. Samtidigt skedde en övertrycksventilation med rökfläkt. I rappporten finns uppgifter om ritningshantering, försäkringsfrågor mm. En mycket stor olycka kunde undvikas tack vare insatserna som pågick under ca två veckor. (brunn, avlopp, ledning)