Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandrisker vid lagring och hantering av brandfarlig vara
Författare
Persson Henry, Nählinder Jan, Tuovinen Heimo
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1990
Rapporten utgör resultatet av en förstudie, där olika aspekter på brandriskerna inom oljecisternområden och motsvarande hanterings- och lagringsplatser för brandfarlig vara studerats. Syftet har varit att ta fram underlag för inriktning och prioritering av fortsatta forskningsinsatser inom området. Områden som studerats är; befintliga regler för hantering och lagring av brandfarlig vara, dimensioneringsregler för släckinsats, erfarenheter från inträffade bränder, brandstatistik, förändringar i anläggningarna beträffande bemanning, hantering och produkter, samt möjligheterna av att beräknat ex strålningsnivåer från en brand. Studien visar att brandsäkerheten på den förebyggande sidan generellt sett måste anses mycket god, vilket också visar sig genom avsaknad av allvarligare bränder. Behov av forskningsprojekt, främst av kunskapsinhämtande natur föreslås dock inom fyra områden. Beräkning av värmestrålningsnivåer och därmed följande påverkan på omgivningen och släckpersonal vid olika brandsituationer. Dimensionering, planläggning och faktiskt genomförande av släckinsats vid större cistern- och invallningsbränder. Dimensionering och utformning av brandskyddssystem för gascisterner. Dimensionering och utformning av brandskyddssystem vid lastnings- och lossningsplatser.