Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Försök med saneringstält vid FOA 4 för att vid given källstyrka fastställa riskavstånd
Författare
Andersson J-O, Bylund J, Dahlgren E, Hägglund L, Jonsson H, Nyren K, Runeberg L
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1983-07
Sammanfattning För att bestämma den källstyrka som skall utgöra underlag vid beräknande av riskavstånd, har försök med varmluftsanering av similisubstans i saneringstält genomförts. Luftflöden samt gaskoncentrationens och temperaturens variationer med den har registrerats. Källstyrkan har sedan använts som ingångsdata vid beräkningen av riskavstånd. Resultaten tyder på att riskavståndet är avsevärt mindre än vad som tidigare antagits.