Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skydd i småhusbebyggelse Etapp 1 : Framtagning av konstruktionsunderlag
Författare
Alverberg L, Andersson G, Bonde S, Curman G, Granström S, Gudmunds H, Holmström M, Norrman S-I
Utgivare
Civilförsvarsstyrelsen (Cfs)
Utgivningsår
1977-11
För att utreda om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att anordna skyddsrum i eller i anslutning till småhus har olika konstruktionsförslag diskuterats och kostnadsberäknats. Ett önskemål har varit att material och konstruktion till skyddsrummet ej skall nämnvärt avvika från normalt småhusbyggande. Då tidigare utredningar visat att kostnaderna för skyddsrum i källarlösa småhus blir allt för höga har här enbart skyddsrum i källare studerats. Beroende på planlösning och byggnadsmaterial som används varierar kostnaden. De olika konstruktionerna är dock ej skyddstekniskt likvärdiga. De murade konstruktionerna måste under alla omständigheter förstärkas. Detta gör vanligtvis väggarna dyrare än betongväggen utan att skyddsvärdet blir lika högt som betongväggens. Sammanfattningsvis kan redan nu sägas att den platsgjutna betongen ger den skyddstekniskt bästa konstruktionen. Ett antal konstruktionsritningar och provanordningar mm för skyddrum finns bland bilagorna.