Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Svenska bostadshus : Befolkningsfördelning och skyddsfaktorer för radioaktivt nedfall
Författare
Danielson G, Lindqvist S, Dellgar U, Schyllander J
Utgivare
Civilförsvarsstyrelsen (Cfs)
Utgivningsår
1985
En av de verkansformer som är specifika för kärnvapen är strålningen från radioaktivt nedfall. För att ge beslutsunderlag till olika typer av skyddsåtgärder för befolkningen har skyddsfaktorer för sådan strålning beräknats för svenska bostadshus. Som grund till dessa beräkningar har en landsomfattande inventering av bostadsbeståndet, fördelat på hustyper, utförts. Befolkningens fördelning på de olika hustyperna har även kartlagts. Denna rapport utgör en sammanfattning av ovan nämnt arbete, och det är författarnas förhoppning att rapporten skall vara en lättillgänglig introduktion till området. Rapporten inleds med en redovisning av bakgrund och syfte. I samma kapitel (kap 1) ges också vissa grundfakta beträffande radioaktivt nedfall samt en förklaring av skyddsfaktorbegreppet. Kapitel två innehåller en beskrivning av olika husgrupper, deras förekomst och skyddsförmåga mot strålning från radioaktivt nedfall. I kapitel tre ges sammanfattande kommentarer där jämförelse görs mellan olika delar av Sverige och där skyddet i källare, suterrängvåningar samt skyddsrum behandlas.