Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Plats för arbete Omgivningspåverkan II. Bakgrundsmaterial Miljöskydd vid planering av arbetsområden
Författare
Thompson B, Lindau L, Levander T, Karlgren L, Boström C-E, Andersson R
Utgivare
Statens naturvårdsverk (SNV)
Utgivningsår
1982-11
Rapporten behandlar planering av arbetsområden med avseende på olika verksamheters påverkan på omkring-boendes hälsa och miljö. Rapporten är uppdelad i två delar. Del I, (SNVs meddelande 4/1982 och statens planverks rapport nr 60 del 5), innehåller en beskrivning av utsläppen och deras konsekvenser för omgivningen vid 50 olika slags verksamheter. Del II redogör för hur olika utsläpp påverkar människan, vilka effekter luftföroreningar har på ekosystem, fauna och flora samt korrosion och siktbarhet. Vidare beskrivs spridningssätt samt möjligheter att mäta och begränsa förorening/störning. Ett särskilt kapitel ägnas åt vattenrecipienten - vilken inverkan utsläpp från industriell verksamhet har på vattenkvaliteten och vilka konsekvenser utsläppen kan ha för grundvatten och konsumtionsvatten.