Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Översyn av områden med betydande översvämningsrisk, cykel 3 : enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
MSB har under 2022-2023 identifierat 26 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk, enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker. MSB har nu sammanställt arbetet i en rapport som visar på vilka grunder områdena är identifierade. Identifiering och översyn av områden har utförts för tre olika typer av översvämningar, översvämning från större sjöar och vattendrag, kustöversvämning och översvämning vid ett skyfall. I underlaget redovisas hur många boende och anställda som skulle påverkas vid en översvämning samt vilka verksamheter, infrastrukturer, natur- och kulturområden som ligger i de översvämningshotade områdena.