Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Inbyggd säkerhet : skydd av offentliga miljöer, vägledning
Författare
Hällsten Peter, Vainionpää Petra, Säterhed Petter, Rannberg Krister, Eriksson Jonas, Keyzer Karolina, Losman Teo
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
Utgivningsår
2024
Denna vägledning presenterar en metod för att integrera säkerhet och design i stadsplaneringen. Konceptet kallas inbyggd säkerhet (eng. security by design) och bygger på ett sammanhållet arbetssätt där flera kompetenser samverkar tidigt för att skapa en stad som balanserat och proportionerligt möter de komplexa krav som stadsplanering i dag ställs inför. Vägledningen vill dels beskriva själva konceptet, dels informera om hur man kan förstå och arbeta med säkerhet som värdeskapande underlag i planerings- och byggprocessen. De principer och metoder som presenteras kan appliceras på alla typer av objekt i offentlig miljö, oavsett om det handlar om nyproduktion, om- och tillbyggnad eller småskaliga åtgärder. Innehållet är dessutom möjligt att tillämpa i såväl större som mindre kommuner. Vägledningen riktar sig till alla som på olika sätt berörs av och arbetar med stadsplanering, till exempel fastighetsägare, arkitekter, byggnadsingenjörer, samhällsplanerare, byggprojektledare, säkerhetskonsulter, säkerhetsutvecklare, förtroendevalda, blåljusmyndigheter och andra som är involverade när offentliga och publika rum planeras, utformas och utvecklas.