Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Planeringsinriktning för civil beredskap : ett underlag till stöd för fortsatt planering
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Planeringsinriktningen ger särskilt beredskapsmyndigheterna stöd i arbetet med att skapa en ökad förmåga att förebygga och hantera fredstida kriser, krigsfara och krig. Stödet utgörs främst av utvecklingssteg inom sådana fokusområden som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömer vara av särskild betydelse för att kunna skapa en ökad förmåga att förebygga och hantera fredstida kriser, krigsfara och krig. Dessa områden har bland annat utformats utifrån förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap, den nationella risk-och sårbarhetsbedömningen, den samlade bedömningen av det civila försvarets förmåga samt de förslag till åtgärder för att stärka det civila försvaret som MSB redovisade till regeringen i maj och november 2022. Den här planeringsinriktningen kan ses som en vidareutveckling inom flertalet av de fokusområden som finns i ”Handlingskraft – Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025” Handlingsplanen kan också ses som ett stöd för totalförsvaret, medan ”Planeringsinriktning för civil beredskap” är ett stöd inom krisberedskapen och civilt försvar.