Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Nödlägesplanering : Skyldigheter i Sevesolagstiftningen för Sevesoverksamheter
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Inom industrin hanteras det stora mängder kemikalier och farliga ämnen. Detta i kombination med den mänskliga faktorn kan leda till allvarliga olyckshändelser i form av kemikalieutsläpp, brand och explosioner. Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) föreskriver att alla verksamhetsutövare som omfattas av lagen ska förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. Därutöver gäller att i de fall allvarliga kemikalieolyckor inträffar är verksamhetsutövaren skyldig att begränsa följderna av dessa. Om en nödsituation d.v.s. en olycka eller tillbud inträffar inom en Sevesoverksamhet ska verksamhetsutövaren och all personal vara förberedda inför vilka insatser och åtgärder som ska vidtas och hur de med egna resurser på ett effektivt sätt kan bistå kommunens organisation för räddningstjänst. Publikationens syfte är att förtydliga vilka krav Sevesolagstiftningen1 ställer när det gäller nödlägesplanering och hur de olika delarna i verksamhetsutövarens handlingsprogram och säkerhetsledningssystem bidrar till en systematisk planering för nödsituationer.