Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vägledning : Cybersäkerhet i tunga räddningsfordon
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Fordon blir alltmer uppkopplade mot nätverk, som mycket annat i dagens samhälle. Fordon består inte längre bara av en samling mekaniska delar, utan även av elektroniska komponenter och datorer. Detta ökar risken att något kan gå fel, exempelvis uppdateringar. Fokus i denna vägledning ligger dock på antagonistiska hot. Cybersäkerhetsangrepp mot fordon kan få allvarliga konsekvenser, eftersom de kan påverka fordon under färd. En sådan händelse kan få stora följdverkningar för både förare, passagerare och övriga trafikanter. För tunga lastbilar kan det även leda till samhällspåverkan, som till exempel olyckor vid transport av farligt gods.