Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Civilt försvar mot 2030 - ett totalförsvar i balans : slutredovisning av regeringsuppdrag (Ju2022/01209/SSK)
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Regeringen gav den 31 mars 2022 i uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) redovisa förslag på åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret. Den första delen av uppdraget utgjorde kompletterande underlag inför budgetpropositionen för 2023. Åtgärderna skulle redovisas i prioritetsordning och innehålla bedömningar av kostnader samt tidsåtgång för genomförandet av respektive åtgärd. Denna första del av uppdraget avslutades genom att MSB lämnade rapporten Ett balanserat civilt försvar till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) den 10 maj 2022.