Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lärande från bostadsbrand : huvudrapport
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Bränder i bostäder leder till omfattande negativa konsekvenser. Det handlar förutom om skador på människor, egendom och miljö även om upplevd otrygghet, för till exempel boende i brandutsatta områden. Ytterligare en aspekt som gör bostadsbränder speciella i relation till många andra skadehändelser är det faktum att de kan sprida sig till närliggande bostäder och därigenom utsätta människor som inte har någon direkt koppling till brandens uppkomst för livshotande fara. Från enkätundersökningar riktade till allmänheten uppskattas att det i Sverige inträffar cirka 25 000 bränder och brandtillbud i bostäder årligen. Det innebär att i genomsnitt fem av tusen hushåll drabbas. Där framkommer även att dessa bränder och brandtillbud inte är jämnt fördelade bland hushållen. Betydande faktorer som är förknippade med en ökad risk för bostadsbränder var hög utbildningsnivå, att ha barn 6–12 år som bor hemma och att vara född utanför Norden. Minskad risk observerades bland äldre och de som bor i hyrda flerbostadshus.