Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kunskapsöversikt klimatanpassning
Författare
Englund Mathilda, Mehvar Abdi, André Karin, Barquet Karina
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Strävan mot ökad hållbarhet och klimatanpassning kräver en kraftig omställning av samhället, vilket i sin tur kan skapa nya risker och sårbarheter. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har identifierat ett behov av att utforska hur samhället, och särskilt området samhällsskydd och beredskap kommer att påverkas av den pågående klimatförändringen och vilka anpassningsåtgärder som behöver göras för att minska de negativa konsekvenserna i samhället. Det övergripande syftet med denna studie är därför att genomföra en kunskapsöversikt för att bidra till ökad förståelse för hur ökad hållbarhet och klimatanpassning kan påverka samhällets resiliens, samt identifiera vilka negativa konsekvenser som kan uppstå i och med de samhällsomställningar som görs till följd av ett förändrat klimat. Det specifika syftet är att identifiera kunskaps-, forsknings-, och utvecklingsbehov kring klimatanpassning i relation till området samhällsskydd och beredskap, och därmed förstå vilka typer av beslutsstöd och kunskapshöjande insatser som behövs bland svenska aktörer.