Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
NATO:s innovationscykel : en översikt
Författare
Johansson Björn J E
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Innovation i offentlig sektor är ett relativt nytt verksamhetsområde, åtminstone under denna etikett. Under de senaste två decennierna har dock det politiska trycket på offentlig sektor att öka sin innovationskraft ökat, liksom möjligheten till finansiellt stöd från till exempel Vinnova. Denna översikt skrevs i slutfasen av projektet Early Responders Innovation Arena (ERIA) (2017-2020) som genomfördes med stöd av medel från Vinnovas utlysning Verklighetslabb i offentlig verksamhet och resulterade i etableringen av MSB:s Verklighetslabb. Syftet med översikten var att inför projektresultatets införlivande i ordinarie verksamhet skapa en bild och lära av hur man i en närliggande sektor har organiserat och upprätthållit ett systematiskt innovationsarbete. Översikten visar hur samma komponenter som utgör grunden i Verklighetslabbet: samskapande, metodik och testmiljöer, systematiskt kan användas över tid. Den är därför relevant tankegods för alla som på något sätt är involverade i att öka innovationsförmågan inom MSB:s ansvarsområde skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.