Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hur används riskanalyser för att dimensionera hanteringsförmåga :En studie av kommuners arbete i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
Författare
Lindbom Hanna, Hassel Henrik, Tehler Henrik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Studien fokuserar på hur riskanalyser används för att dimensionera hanteringsförmåga, exempelvis förmågan att hantera olyckor. Den baseras på en analys av dokument från 27 kommuner, samt intervjuer med 10 personer. Resultaten indikerar att kopplingen mellan riskanalyserna som presenteras i dokumenten och den förmåga som byggs upp är svag.