Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Screening av nationellt arbete med klimatanpassning : utifrån tillgängliga strategier och handlingsplaner
Författare
Matschke Ekholm Hanna, Hwargård Louise, André Hanna
Utgivare
IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL)
Utgivningsår
2020
I enlighet med den nationella strategin för klimatanpassning har ett nationellt expertråd för klimatanpassning inrättats. Nationella expertrådet för klimatanpassning är tillsatt av regeringen och ska vart femte år besluta om en rapport till regeringen. Rapporten ska innehålla förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning, en prioritering av anpassningsåtgärder utifrån en bedömning av risk, kostnad och nytta, en sammanfattande analys av klimatförändringens effekter på samhället, samt en uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning. På uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning har IVL Svenska Miljöinstitutet gjort en screening av befintliga strategier och handlingsplaner inom klimatanpassning från ett urval av nationella myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, branschorganisationer och privata aktörer.