Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Gemensamma bedömningskriterier : för länsstyrelsens arbete med att följa upp och stödja kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Det här dokumentet syftar till att stödja länsstyrelserna i deras bedömning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. MSB har tagit fram dokumentet som en del i sitt åtagande i ” Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022”, att ta fram en metod för uppföljning. Länsstyrelsen har en avgörande roll för arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska område samt före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Länsstyrelsen ska bland annat stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning. Länsstyrelsen ska också följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). MSB redovisar i detta dokument bedömningskriterier för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, som ett stöd i länsstyrelsernas arbete med att följa upp och stödja kommunerna i deras tillämpning av LEH. Bedömningskriterierna är uppdelade i grundläggande krav och kvalitetsmått. Grundläggande krav bedömer MSB vara ett minimum för att uppfylla författningarna och uppgifterna i Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (ÖKKB) respektive Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 (ÖKCF).