Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Innovationssystem inom blåljusområdet
Författare
Eriksson Anders E
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Denna förstudie har genomförts som en del av projektet Early Responders Innovation Arena – ERIA. Projektet ERIA samfinansieras av Vinnova och MSB med MSB som projektägare och stödmottagare, Det övergripande syftet med ERIA är att etablera en arena där blåljusaktörer och utvecklare av lösningar, under verklighetsnära, säkra och metodologiskt sunda förhållanden kan samarbeta för att lösningar i form av produkter, metoder och processer ska uppnå både mognad och träffsäkerhet. Målet är att med MSB:s fysiska och virtuella utbildningsinfrastruktur som bas kunna erbjuda ett verklighetslabb för blåljusområdet. Projektet genomförs i dialog med och med stöd av flera forskare och forskningsorganisationer samt andra närliggande projekt. Under 2018 har detta inneburit viktig input från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI; Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) vid Linköpings Universitet; Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds Tekniska Högskola; Europeiska CBRNE centret vid Umeå Universitet; Högskulen på Vestlandet (NO) samt författaren till denna rapport. Utbytet med den MSB-finansierade innovationsmekanismen WIN Guard har också varit centralt i arbetet.