Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandskyddskläders skyddskapacitet- materialtester med kemikalier som bildas vid bränder och termisk rusning i Li-jon batterier i e-fordon : studie
Författare
Wingfors Håkan, Fredman Andreas, Thunell Marianne
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
På uppdrag av MSB och Brandmännens Cancerfond har kompletterande tester av skyddskapaciteten mot gaser och partiklar som bildas vid bränder i fordon och e-fordon genomförts med hjälp av två olika kombinationer med larmställ och underställ. På senare år har intresset för att förbättra skyddsförmågan i skyddsplagg ökat och både nya larmställ (ytterplagg) och nya underställ har börjat introduceras på marknaden. Syftet med studien var därför att jämföra om andra kombinationer av material har en bättre skyddskapacitet än det larmställ som tidigare har testats. Testresultaten för de ingående materialen visar på goda skyddsegenskaper mot vätefluorid, karbonylfluorid och förbränningspartiklar. För cyklohexan och vätecyanid bekräftas dock att tidigare erhållna data från en tidigare genomförd studie att skyddskapaciteten är låg. Även om resultaten visar på att det finns ett visst skydd i materialkombinationerna är det fortsatt viktigt att använda metodik som minskar tiden i rökfylld miljö, att särskilt minimera all exponering via inhalation med strikt användning av korrekt andningsskydd, att avklädning görs i omedelbar närtid till avslutad insats samt att kontaminerade kläder hanteras på ett sätt som minskar exponeringen av gaser och partiklar som kan ha ackumulerats i kläderna. Denna version är tillgänglighetsanpassad och anpassad till MSB:s grafiska profil. I övrigt är innehållet detsamma som i föregående version.