Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
NCS3 Studie – IoT-relaterade risker och strategier : risker relaterade till Internet of Things (IoT) och vad myndigheter kan göra för att motverka dem
Författare
Swaling Vidar Hedtjärn, Johansson Jessica
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Denna studie identifierar och analyserar risker relaterade till Internet of Things (IoT), samt föreslår strategier för att motverka och begränsa dem. Strategierna riktas i första hand till MSB och andra myndigheter. Till grund för analysen ligger en studie av vetenskapliga skrifter. Analysen görs med hjälp av ett ramverk baserat i riskanalytisk metod. De element som ingår i ramverket är skyddsvärden, sårbarheter, attackvektorer, risker och strategier. Attackvektorerna beskrivs på en djupare teknisk nivå än de andra delarna och har därför lagts i en bilaga.