Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder : slutrapport, forskning
Författare
Andersson Ragnar [red], Nilsen Per [red]
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Denna rapport presenterar i sammanställd form resultaten från projektet Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder (Towards an evidencebased vision zero on residential fires). Projektet har genomförts under åren 2014-2017 med huvudsaklig finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Rapporten utgör projektets slutrapport. Dessutom har projektet resulterat i en licentiatavhandling och en doktorsavhandling under slutförande, samt ett flertal vetenskapliga artiklar som publicerats separat. En fullständig förteckning över projektets publikationer redovisas i slutet av rapporten. Där återfinns också en presentation av de forskare som medverkat i projektet och vars namn återfinns som författare till de olika kapitlen i denna slutrapport, liksom av personer som bidragit på annat sätt.