Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bilaga 3 : samråd och dialogtillfällen, en del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK.
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2016
Bilaga 3 tillhörande första utgåvan rapporten Ansvar, samverkan, handling - Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK). Denna bilaga är en del i redovisningen av regeringsuppdraget Ju2015/1400/SSK, som regeringen i februari 2015 gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med anledning av skogsbranden i Västmanland 2014. Under arbetet med regeringsuppdraget för stärkt krisberedskap har MSB valt att kontinuerligt och öppet föra dialog om uppdragets inriktning och genomförande med aktörer och intressenter över telefon och e-post samt i sociala medier. Ett antal gånger har projektet också organiserat eller som inbjuden deltagit i särskilda tillfällen.