Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Transportskydd : en vägledning vid transport av farligt gods på väg och järnväg
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Denna vägledning ger en övergripande information om reglerna om transportskydd vid transport av farligt gods på väg och järnväg. Den innehåller också tips, råd och exempel på saker som kan vara bra att tänka på i arbetet med ett transportskydd. Vägledningen är inte avsedd att vara en heltäckande framställning som tar upp alla detaljer av transportskyddet. Var och en som medverkar vid transport av farligt gods ska uppmärksamma bestämmelserna om transportskydd i den utsträckning det är motiverat med hänsyn till deras ansvar. (1.10.1.1) Bestämmelser om transportskydd finns i såväl lagen (2006:263) om transport av farligt gods som i kapitel 1.10 i MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng respektive järnväg (ADR-S1 och RID-S2). Grunden för vägledningen är främst MSB:s föreskrifter om transportskydd i ADR-S respektive RID-S. Om det skulle förekomma någon avvikelse är det alltid föreskrifternas originaltext som gäller.